Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Witkowie

Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 460 674, , fax. 748 460 674
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
  Al. Wyzwolenia 24
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 748 460 674, , fax. 748 460 674
  REGON: 89071800100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.walbrzych.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Witkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie m. in następujących robót drogowych na zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3367 D w Witkowie: 1.obsługa geodezyjna, 2.opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z wykonaniem oznakowania w terenie, 3.roboty rozbiórkowe, 4.odwodnienie korpusu drogowego wraz z wymianą przepustów pod koroną drogi i budową ścianek czołowych, 5.wykonanie podbudowy drogi, 6.wykonanie nowych warstw bitumicznych jezdni, skrzyżowań i zjazdów, 7.budowa nowych chodników oraz budowa istniejących, 8.montaż barier ochronnych, 9.wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty załączyć należy: 1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2) wypełniony i podpisany wzór oferty, 3) dowód wniesienia wadium, 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, 5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach