Przetargi.pl
SPRZEDAŻ ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2020-2021 NA POTRZEBY GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE ORAZ OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY

Gmina Oborniki Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3103519, 3103536 , fax. 713 102 295
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oborniki Śląskie
  ul. Trzebnicka 1
  55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3103519, 3103536, fax. 713 102 295
  REGON: 93193508100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPRZEDAŻ ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2020-2021 NA POTRZEBY GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE ORAZ OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na rok 2020-2021 na potrzeby Gminy Oborniki Śląskie, jednostek organizacyjnych podległych Gminie oraz Obornickiego Ośrodka Kultury, w planowanej ilości 2 034 625 kW (+-15%), w okresie od 01.05.2020r do 30.04.2021r dla 187 punktów poboru energii elektrycznej zgodnie ze specyfikacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 6 do SIWZ. 1. Sprzedaż energii elektrycznej realizowana będzie na podstawie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy - Prawo Energetyczne - zawartych z Gminą Oborniki Śląskie oraz odrębnie na rzecz i w imieniu jednostek wskazanych w zał. Nr 7do SIWZ. Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 2. Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną czynną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy - Prawo Energetyczne. 3. Wykonawca będzie wystawiał faktury zbiorcze oddzielnie dla każdej grupy taryfowej. 4. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca musi posiadać aktualne umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. TAURON DYSTRYBUCJA S.A., umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru Zamawiającego. 6. Szczegółowy opis przedmiotu (Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej) zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. Deklarowane w Załączniku nr 6 do SIWZ zużycie energii elektrycznej jest wielkością szacunkową i służy wyłącznie do obliczenia ceny oferty. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie odrębnej umowy, w trybie z wolnej ręki. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 20% zamówienia podstawowego. 9. Zamawiający będzie dokonywał płatności należnego wynagrodzenia w terminie 21 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT za dany okres rozliczeniowy. Termin płatności nie może jednak przypadać wcześniej niż 14 dni roboczych od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. Te same terminy będą zawarte w umowach dystrybucyjnych podpisanych przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia. 16. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, oraz potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii decyzji udzielającej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach