Przetargi.pl
„Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”

Gmina Węgliniec ogłasza przetarg

 • Adres: 59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 77 11 435 , fax. 075 77 12 551
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Węgliniec
  ul. Sikorskiego 3
  59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie
  tel. 075 77 11 435, fax. 075 77 12 551
  REGON: 23082141100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu. Adres inwestycji: ul. Kochanowskiego, 59 – 940 Wegliniec , dz. nr 168/1. 2. Zakres rzeczowy robót budowlanych: 2.1. Branża budowlana: 2.1.1. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; 2.1.2. roboty ziemne 2.1.3. fundamenty; 2.1.4. roboty murowe – ściany konstrukcyjne parteru i piętra; 2.1.5. roboty żelbetowe 2.1.6. posadzki – konstrukcja; 2.1.7. stolarka okienna i drzwiowa; 2.1.8. więźba dachowa 2.1.9. pokrycie dachu 2.1.10. pokrycie stropodachu Łącznik 1 2.1.11. sufit podwieszany 2.1.12. ścianki G-K 2.1.13. roboty wykończeniowe 2.1.14. elewacja 2.1.15. zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, tereny utwardzone i zieleń, place zabaw) 2.2.Branża sanitarna 2.2.1.instalacja kanalizacyjna 2.2.2. instalacja wodociągowa; 2.2.3. instalacja wodna hydrantowa ppoż 2.2.4. instalacja ogrzewania podłogowego 2.2.5. instalacja wentylacyjna 2.2.6. instalacja źródła ciepła – pompa ciepła 2.2.7. przyłącze wodociągowe i i instalacja wodociągowa doziemna 2.2.8. przyłącze kanalizacji sanitarnej 2.2.9. kanalizacja deszczowa 2.3. Branża elektryczna: 2.3.1. oświetlenie; 2.3.2. gniazda; 2.3.3. obwody niskoprądowe; 2.3.4. przyłącze; 2.3.5. instalacja fotowoltaiczna; 2.3.6. instalacja odgromowa 2.3.7. usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej 3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z: 3.1. dokumentacją projektową zawierającą: a) Projekt budowlany b) Przedmiar robót, który jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów zadania. c) Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej; d) Projekt wykonawczy branży sanitarnej; 3.2. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. W/w opracowania stanowią załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 5. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą standardów określonych w dokumentacji projektowej. Zaoferowane rozwiązanie równoważne nie może powodować konieczności przeprojektowywania dokumentacji projektowej. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje urządzenia, instalacje, materiały oraz inne elementy jako równoważne, zobowiązany jest do złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Treść tych dokumentów powinna być na tyle szczegółowa i jednoznaczna, aby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne rozwiązania muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych przez Zamawiającego oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 7. Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. 8. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany, we własnym zakresie i na własny koszt, do: 8.1. zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji; 8.2. prowadzenia robót zgodnie z obowiązującym prawem; 8.3. oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób; 8.4. rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej; 8.5. uczestniczenia w radach budowy zwoływanych nie rzadziej niż raz w miesiącu; 8.6. uporządkowania terenu po zakończeniu budowy; 8.7. dokonania wywozu gruzu i innych materiałów rozbiórkowych oraz odpadów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów, przekazaniem i transportem odpadów na składowisko; 8.8. przedłożenia przed zawarciem umowy dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca w okresie realizacji umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 zł, w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania złożonej polisy, przedłoży nowy, aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy; 8.9. przedłożenia przed zawarciem umowy dokumentu ubezpieczenia budowy potwierdzającego, że budowa jest ubezpieczona od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych. Ubezpieczenie winno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 zł, w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania przedłożonej polisy przedłoży nowy aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy; 8.10. sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania z uwzględnieniem sześciu terminów odbiorów częściowych, przy czym: a) w 2020 roku zakłada się cztery odbiory na kwotę około 3 900 000,00 zł; b) w 2021 roku zakłada się dwa odbiory przy czym procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia po odbiorze końcowym, nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy. 8.11. uzyskania niezbędnych uzgodnień i złożenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu; 8.12. Wykonawca odpowiada za plac budowy od dnia jego przekazania do daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia; 8.13. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia do akceptacji projektu technologii kuchni wraz z wyposażeniem oraz do dostawy i montażu zaakceptowanego wyposażenia kuchennego; 8.14. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu. Jakiekolwiek koszty związane z dokonaniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 9. Ustala się następujące warunki płatności: 9.1. podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe; 9.2. rozliczenie robót dokonane będzie fakturami częściowymi za wykonany zakres robót, określony w harmonogramie (przedłożonym przez Wykonawcę w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy zaakceptowanym przez Zamawiającego) stanowiącym załącznik do umowy oraz fakturą końcową; 9.3. podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego robót podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i członków komisji odbiorowej; 9.4. ostateczne rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową, która będzie opłacona po zakończeniu przedmiotu umowy i obejmować będzie wynagrodzenie za ostatnie wykonane i odebrane elementy robót; 9.5. faktura końcowa zostanie wystawiona w oparciu o protokół odbioru końcowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i członków komisji odbiorowej; 9.6. Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie 7 dni od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 9.7. płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 9.8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą przez niego wystawione, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem dla którego zgodnie z art. 62a ust 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT. 9.9. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 8 jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to: 1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 4 pkt. 3.8 umowy. 2) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 3) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment. 9.11. Zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191), Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy o której mowa w art.4 ust. 2 ustawy. Platforma - www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl; Nr PEPPOL Zamawiającego – 6151808660. 10. Warunki gwarancji: 10.1 Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji; 10.2 zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie dotyczą usterek powstałych w wyniku: a) niewłaściwego użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją i przepisami bezpieczeństwa, b) napraw i przeróbek, które zostały dokonane przez osoby nieuprawnione, c) uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi dalszych uszkodzeń, d) uszkodzeń na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klęsk żywiołowych. 10.3 Zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie ustają w przypadku wad i usterek powstałych na skutek niezależnych od użytkownika zaników napięcia oraz braku możliwości w odbiorze ciepła. 10.4 Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości będzie obejmować: a) usuwanie usterki wynikającej z niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem, montażu i uruchomienia instalacji – niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 48 godz. od dnia powiadomienia o jej zaistnieniu. b) usuwanie wady produktowej – niezwłocznie, po rozpatrzeniu zgłoszenia przez producenta trwającego nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia ujawnionej wady 10.5. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 10.6.Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 11. Nazwy i kody dotyczące opisujące przedmiot zamówienia (CPV): CPV - 45100000-8 Roboty przygotowawcze. CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV - 45100000-8 Roboty pomiarowe CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu. CPV - 45262500-6 Roboty murarskie. CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych. CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych. CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne. CPV - 45321000-3 Izolacja cieplna. CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. CPV - 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg. CPV - 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. CPV - 45442100-8 Roboty malarskie. CPV - 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań. CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie placów i chodników. CPV - 45422000-1 Roboty ciesielskie. 12. Podwykonawstwo: 1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców, zgodnie z treścią formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 2) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt. 11 ustawy Pzp, zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 6 do SIWZ. 13. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych; 2) Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności; 3) W terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy wykonawca złoży zamawiającemu oświadczenie, zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby. Wzór oświadczenia, o którym mowa w niniejszym podpunkcie stanowi Formularz nr 7 do SIWZ. 4) postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy – formularz nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości 50 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert, który został określony w rozdziale XI pkt 2 SIWZ, na cały okres związania ofertą. 2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: a) pieniądzu (przelew na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 3. W przypadku wnoszenia wadium w formach, o których mowa w pkt. 2 lit. od b) do e) oryginał gwarancji/poręczenia należy umieścić w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 41 8382 0001 2600 0648 3000 0070, z zaznaczeniem Budowa budynku żłobko-przedszkola kopię przelewu (wpłaty) proszę dołączyć do oferty. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje w chwili uznania (zaksięgowania) kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego, co oznacza, iż wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego najpóźniej do dnia oraz godziny wyznaczonych jako termin składania ofert. 6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe za skutek okoliczności określonych w ustawie Pzp. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.wegliniec.pl informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wzór oświadczenia stanowi Formularz Nr 3 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców. 8. Pozostałe dokumenty nie wymienione w pkt. od 1 do 7 niniejszego rozdziału SIWZ: 1) wypełniony formularz ofertowy - Formularz Nr 1 do SIWZ oraz kosztorys ofertowy, który stanowi nieodłączną część treści oferty. Kosztorys stanowi materiał pomocniczy dla Zamawiającego, niezbędny do aktualizacji budżetu zadania. UWAGA! Dodatkowo należy wycenić inne koszty związane z realizacją inwestycji (np. obsługa geodezyjną, utylizacja odpadów, czynności związane z ochroną przyrody, uzgodnienia niezbędne do oddania inwestycji do użytku itp.). 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty i jej załączników, zgodnie z zapisami pkt 12 ppkt. 2-3 rozdziału X SIWZ, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach