Przetargi.pl
Realizacja usługi przeglądów technicznych i napraw aparatów do krążenia pozaustrojowego w pakietach 1-2 w okresie 36 miesięcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-556 Wrocław, Borowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 734 24 77, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
  Borowska 213
  50-556 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 734 24 77, , fax. -
  REGON: 28901200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.proc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja usługi przeglądów technicznych i napraw aparatów do krążenia pozaustrojowego w pakietach 1-2 w okresie 36 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja usługi przeglądów technicznych i napraw aparatów do krążenia pozaustrojowego w pakietach 1-2 w okresie 36 miesięcy - dwa zadania : 1) Wykonanie przeglądów okresowych aparatów do krążenia pozaustrojowego producenta Stockert GmbH, 2) Wykonanie przeglądów okresowych aparatu do krążenia pozaustrojowego producenta Spectrum Medical Ltd
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Rozdział II zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) oświadczenia wymienione w pkt VI. 1-4 niniejszej SIWZ; 3) Wypełniony Formularz cenowy, stanowiący Rozdział nr V SIWZ. 4) Formularze cenowe wypełnione zostaną ściśle wg wzorów zamawiającego, bez dokonywania jakichkolwiek zmian i poprawek, brak choćby jednej pozycji spowoduje odrzucenie oferty 5) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale VIII)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach