Przetargi.pl
Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na wskazanych drogach publicznych będących w Zarządzie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 3 zadania

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-440 Wrocław, ul. Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 72 21 700 , fax. +48 71 72 21 706
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
  ul. Kościuszki 131
  50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 72 21 700, fax. +48 71 72 21 706
  REGON: 93193481600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatwroclawski.bip.net.pl, https://powiatwroclawski.logintrade.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na wskazanych drogach publicznych będących w Zarządzie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 3 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach opracowania projektów stałej organizacji ruchu dla dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego, o szacunkowej długości 71 400 mb. Zakres zadania 1) Uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do opracowania projektów organizacji ruchu 2) Inwentaryzacja stanu istniejącego (m.in. oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia BRD). 3) Opracowanie zgodnie z uwagami Zamawiającego projektu stałej organizacji ruchu (również w wersji elektronicznej). 4) Wykaz znaków pionowych, poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zawartych w projekcie. 5) Uzyskanie niezbędnych zatwierdzeń, uzgodnień i opinii w trakcie opracowywania projektów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac i wymagania stawiane Wykonawcy zostały zawarte w Opisie Przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik 6 do SIWZ, a sposób realizacji zamówienia, odbiór przedmiotu zamówienia oraz warunki płatności za przedmiot zamówienia, zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę: 1) Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuję się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. Zm) pracowników wykonujących niżej wymienione czynności: a) Pozyskanie niezbędnych materiałów do opracowania projektów organizacji ruchu b) Inwentaryzacji stanu istniejącego w terenie c) opracowanie projektów stałej organizacji ruchu, d) uzyskanie niezbędnych zatwierdzeń, uzgodnień i opinii w trakcie opracowywania projektów. 2) wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe czynności będących wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 3) obowiązek określony powyżej dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1). 4) Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań określonych w pkt. 3.6 oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zawarte zostały w postanowieniach projektu umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach