Przetargi.pl
Kompleksowe utrzymanie systemu łączności telekomunikacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w stałym ruchu.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-367 Wrocław, Wybrzeże L.Pasteura
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7841174 , fax. 71 7840045
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  Wybrzeże L.Pasteura 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7841174, fax. 71 7840045
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe utrzymanie systemu łączności telekomunikacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w stałym ruchu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Do podstawowych czynności Wykonawcy podczas realizacji usługi należeć będzie: a) Utrzymanie w sprawności technicznej 1867 linii telef. / porty / cyfrowe i analogowe zainstalowane w obiektach UMW we Wrocławiu. b) Utrzymanie i naprawa telefonicznej sieci wewnętrznej obiektów Uniwersytetu Medycznego obsługiwanych przez centralę Alcatel 4400 oraz podłączonych do niej około 1000 aparatów telefonicznych (475 analogowych + 525 cyfrowych), obsługiwanych przez centralę telefoniczną typu Alcatel 4400, c) Utrzymanie i naprawa telefonicznej sieci wewnętrznej oraz podłączonych do niej aparatów telefonicznych w systemie CENTREX / 130 NN / znajdujących się na terenie Campusu w rejonie ulic: Wybrzeże Ludwika Pasteura, Marcinkowskiego, Marii Curie-Skłodowskiej, Chałubińskiego oraz Mikulicza-Radeckiego, d) Utrzymanie i naprawa telefonicznej sieci wewnętrznej w budynku Uniwersytetu Medycznego przy ul. Bartla 5 / Wydział Nauk o Zdrowiu / obsługiwanej przez moduł wyniesiony centrali Alcatel 4400 (100NN), e) Przegląd i utrzymanie w sprawności wewnętrznego systemu telefonicznej kanalizacji kablowej, f) Wykonywanie robót instalatorskich na dodatkowe zlecenie abonenta, g) Wykonywanie bilingów zbiorczych i szczegółowych dla abonentów UMW na życzenie Zamawiającego, h) Wykonywanie raz w miesiącu rozliczenia kosztów rozmów i usług telekomunikacyjnych w arkuszu kalkulacyjnym EXEL w oparciu o zbiorczy biling z centrali Alcatel 4400 i biling dostarczony przez operatora, i) Raz w roku weryfikacja wszystkich numerów Zamawiającego (nie później niż do dnia 10.05. w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy). j) utrzymanie w sprawności technicznej central i aparatów telefonicznych oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji technicznej przełącznic telekomunikacyjnych /również w wersji elektronicznej/ w obiektach UMW na terenie miasta wg listy zamieszczonej w siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 11.600,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy sześćset złotych 00/100), Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. - Dz. U. z 2019 r., poz. 310).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach