Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S poprzez realizację chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie

Gmina Hażlach ogłasza przetarg

 • Adres: 43-419 Hażlach, Główna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338569555 , fax. 338567319
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Hażlach
  Główna 57
  43-419 Hażlach, woj. śląskie
  tel. 338569555, fax. 338567319
  REGON: 07218247900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hazlach.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S poprzez realizację chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S poprzez realizację chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie.” Inwestycja obejmuje pas drogowy od posesji nr 34 do skrzyżowania z ul. Wrzosów, o długości 526 m i polega na budowie chodnika jednostronnego o szerokości 2,0 m. Zakres opracowania obejmuje:  doprowadzenie istniejącego podłoża gruntowego G4 do grupy nośności G1 poprzez wymianą gruntu na grunt o wskaźniku nośności CBR >= 25%,  wykonanie nawierzchni chodnika dla pieszych, zjazdach indywidualnych z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej,  przebudowę zjazdów indywidualnych,  wykonanie kanalizacji deszczowej PCV Ø400 i Ø315,  zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233253-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium, w wysokości 10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych) najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2020 r. do godz. 900 . Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Cieszynie o/Hażlach nr 09 8113 1017 2003 0000 0505 0004, z zaznaczeniem „wadium przetargowe – chodnik” . Wadium musi znaleźć się na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczność operacji finansowo-bankowych odpowiada Wykonawca. Pozostałe, niepieniężne formy wadium należy złożyć jako oryginał dokumentu stanowiący załącznik do oferty. 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Pzp. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt. 4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach