Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu w podziale na 4 pakiety – w związku z realizacją projektu „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020” Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326 722 134 , fax. 326 727 701
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Piłsudskiego 47
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 326 722 134, fax. 326 727 701
  REGON: 34620430000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopszawiercie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu w podziale na 4 pakiety – w związku z realizacją projektu „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020” Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych w podziale na 4 pakiety w związku z realizacją projektu „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020” Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT na koszt i ryzyko Wykonawcy, do magazynów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu tj.: DDPS ul. Piłsudskiego 47- zgodnie z zapisami zawartymi w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 a do SIWZ: Pakiet nr I: Produkty spożywcze różne Kod CPV 15800000 - 6 Różne produkty spożywcze Pakiet nr II: Pieczywo Kod CPV 15811000-6 Pieczywo Pakiet nr III: Wyroby ciastkarskie Kod CPV 15812000-3 Wyroby ciastkarskie i ciasta Pakiet nr IV: Warzywa i owoce Kod CPV 03221000-6 Warzywa Kod CPV 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty Wykonawcy zobowiązani będą dostarczać produkty do placówki Zamawiającego tj.: Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w terminie i według wskazań określonych przez Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym, faksowym, przekazywanym drogą e-mail zgłoszeniu z trzydniowym wyprzedzeniem w godz. 7.00 – 09:00 z częstotliwością nie większą niż 3 razy w miesiącu. Wykonawca realizuje dostawy własnym transportem i na własne ryzyko. Ustala się, iż każdorazowo przed wydaniem przedmiotu umowy ilość dostarczonego asortymentu oraz jego zgodność z zamówieniem, sprawdzona zostanie przez pracownika Zamawiającego i Wykonawcy. Dostarczone towary muszą być odpowiednio oznakowane: - pakiet nr I produkty spożywcze różne: opatrzone etykietą z opisem produktu, numerem partii, wagą, terminem przydatności do spożycia, - pakiet nr II pieczywo: opatrzone etykietą z opisem produktu, numerem partii i odpowiadające zasadom dobrej praktyki żywności i żywienia tj.: pieczywo chrupiące, niezbite, niekruszące się, świeże, niespalone. Świeżość pieczywa nie może wzbudzać żadnych wątpliwości, produkty nadmiernie twarde w stosunku do ogólnie przyjętych standardów, niedopieczone, nadmiernie kruszące się oraz produkty nieprzejawiające ogólnie przyjętych dla danej grupy produktów walorów smakowych – zostaną przez Zmawiającego uznane za produkty nienależytej jakości, - pakiet nr III wyroby ciastkarskie: ciasta oraz produkt pakowane opatrzone etykietą z opisem produktu, numerem partii, wagą, terminem przydatności do spożycia, - pakiet nr IV: Warzywa i owoce: warzywa i owoce muszą być świeże, jędrne, zdrowe, bez śladów gnicia czy więdnięcia, dobrej jakości, wolne od wad, bez uszkodzeń mechanicznych i przez szkodniki, muszą być klasy pierwszej, jednego gatunku i oczyszczone. Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktu do magazynu Zamawiającego nie może być krótszy niż ¾ okresu, w którym produkt zachowuje zdatność do spożycia określoną na etykiecie. 1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć artykuły nie wykazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, świeże, zgodne z Systemami Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi Normami Żywieniowymi oraz okresem przydatności do spożycia dla danego produktu. 2) W zależności od rodzaju asortymentu dostarczać go w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie produktu, składzie, informacje o producencie / nazwie/, dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze /litrażu. 3) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty pierwszego gatunku, czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach. 4) W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej lub handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia asortymentu i zgłosi niezwłocznie reklamację telefonicznie lub faksem lub za pomocą poczty e-mail w dniu dostawy. 5) Wykonawca zobowiązany jest odebrać i wymienić żywność niespełniającą wymagań jakościowych lub posiadającą wady eliminujące ją do spożycia na wolną od wad do 3 godzin od chwili zgłoszenia w godzinach pracy Zamawiającego. 6) W przypadku nie zrealizowania reklamacji w umówionym terminie Zamawiający zakupi towar na koszt Wykonawcy w dowolnej, wybranej przez Zamawiającego placówce handlowej. 7) Wykonawca zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru i kontroli jakościowej i ilościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym. 8) Wykonawca będzie realizował zamówienia do magazynu Zamawiającego środkami transportu dostosowanymi do przewozu żywności, zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegającym utracie walorów smakowych i odżywczych, w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest PZH lub równoważny, za które Wykonawca nie będzie pobierał opłat, a Zamawiający zobowiązany będzie do ich zwrotu. Uwaga: Normy emisji spalin pojazdów, którymi będzie dostarczany przedmiot zamówienia stanowią jedno z kryterium oceny ofert, szczegółowo opisane w rozdz. XVI SIWZ. 9) Dysponenci i kierowcy winni posiadać aktualne świadectwa zdrowia, decyzje sanitarne na środki transportu oraz czystą odzież ochronną. 10) Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Środek transportu musi być przystosowany do przewożenia tego typu towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i HACCAP. 11) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towaru do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt dostawy wkalkulowany w cenę dostarczanych produktów. 12) Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana każdorazowo jednostkowymi zamówieniami. 13) Zamawiający, wskazując w opisie poszczególnych produktów określenie: typu (nazwy handlowe lub nazwy producentów), zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych lub zaoferowanie rozwiązań równoważnych, z zachowaniem podanych w opisie wymagań minimalnych dla danego produktu. Gramatura oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego przez Zamawiającego. Zaoferowany produkt musi posiadać co najmniej takie same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez Zamawiającego i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów. 14) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”. Wykonawca składając produkt równoważny musi jednoznacznie zaznaczyć w ofercie jakiego produktu dotyczy oferta równoważna – co proponuje Wykonawca jako produkt równoważny. Ponadto produkt należy opisać w taki sposób, aby potwierdzić, że spełnia wymogi Zamawiającego i załączyć do oferty dokumenty potwierdzające że zastosowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego. 15) Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP systemu HACCP. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wymienione w niniejszej SIWZ pakiety, z których każde stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia wg załączonych do SIWZ zestawień pakietowych (I-IV) Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w danym pakiecie zostaną odrzucone. Przewidywana wielkość oraz asortyment produktów spożywczych został określony dla każdego pakietu osobno w Załączniku nr 1a do SIWZ dla pakietów I-IV. 3. Ogólne zasady i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązuje się do: a) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy, b) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). 5. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT, w związku z realizacją projektu „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Uwaga W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy -składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy-nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. W/w Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach