Przetargi.pl
Wybór operatora sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-055 Katowice, Poniatowskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2083547, , fax. 32 2083568
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  Poniatowskiego 15
  40-055 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2083547, , fax. 32 2083568
  REGON: 00028903500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór operatora sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór operatora sieci telefonii komórkowej dla potrzeb SUM w Katowicach w okresie 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 01.05.2020 r. Okres obowiązywania umowy: 24 miesiące lub do wyczerpania kwoty na jaką umowa została zawarta. 2. Zamawiający korzysta aktualnie ze 144 szt. urządzeń wykorzystujących połączenia poprzez sieć telefonii komórkowej (121 telefonów, 5 modemów internetowych, 7 bramek, 11 kart monitorujących pracę urządzeń). Docelowo planuje się korzystanie ze 160 szt. urządzeń, w tym 134 telefonów, 6 modemów internetowych, 7 bramek i 13 kart monitorujących pracę urządzeń. 3. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia wszelkich formalności związanych z przeniesieniem numerów do nowego operatora.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64210000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach