Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa kanału deszczowego w ul. Michała Faradaya w Częstochowie

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-202 Częstochowa, Legionów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 366 43 05; 366 43 37; 366 40 95 , , fax. 34 366 43 05; 366 43 37; 366 40 95
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
  Legionów 52
  42-202 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 366 43 05; 366 43 37; 366 40 95 , , fax. 34 366 43 05; 366 43 37; 366 40 95
  REGON: 15030984700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mzd.czest.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa kanału deszczowego w ul. Michała Faradaya w Częstochowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja projektowa winna zawierać: - projekt budowlany część drogowa - projekt odwodnienia (zgodnie z załączonymi warunkami), - projekt kanału technologicznego (zgodnie z załączonymi warunkami), - badania geotechniczne podłoża gruntowego zawierające: a) wskaźnik nośności CBR, b) wskaźnik zagęszczenie, c) ocenę przydatności gruntu podłoża dla inwestycji drogowej, d) moduł odkształcenia podłoża pierwotny i wtórny, e) poziom zwierciadła wody gruntowej, f) rozstaw otworów badawczych co 100,00m, Badania geotechniczne podłoża gruntowego należy wykonać w miejscach projektowanej jezdni. - inwentaryzację i projekt zieleni. W przypadku konieczności wycięcia drzew kolidujących z inwestycja, a spełniających kryteria pomnika przyrody, bądź uznanej za pomnik przyrody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie kryteriów uznawania towarów przyrody ożywionej i nieożywionej za pomnik przyrody, należy uzyskać opinie dendrologa i wykonać USG wycinanych drzew. - projekt organizacji ruchu (należy uwzględnić oznakowanie ulic tabliczkami z ich nazwami. Tabliczki i słupki muszą być zgodne z obowiązującym wzorem Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej). - projekty budowlane koniecznej przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego. O warunki Gestorów sieci, Wykonawca dokumentacji projektowej wystąpi we własnym zakresie. - przedmiary robót należy przekazać w formacie "pdf" oraz w wersji edytowalnej w rozszerzeniu "ath." - kosztorysy inwestorskie należy przekazać w formacie "pdf" oraz w wersji edytowalnej w rozszerzeniu "ath." - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zapis dokumentacji w formacie "pdf", który będzie stanowił załącznik do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nie może zawierać danych osobowych. Dodatkowo należy: na podstawie art. 39 ust. 6c ustawy o drogach publicznych przygotować wniosek w imieniu MZDiT do Ministra właściwego do spraw informatyzacji, o wydanie decyzji administracyjnej zwalniającej z obowiązku wybudowania kanału technologicznego dla ww. zadania. Termin opracowania dokumentacji projektowej - 2020-07-05. W ofercie cenowej należy wyszczególnić koszt opracowania projektu kanału technologicznego. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: w tym postępowaniu Zamawiający nie znajduje czynności w zakresie realizacji zmówienia polegającym na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach