Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w miejscowościach Pliszczyn, Łysaków, Sobianowice – etap II na odcinku od km 6+627,32 do km 7+482,85; modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pliszczyn; przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w miejscowości Pliszczyn w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa (chodnika) o długości ok. 500 m; przebudowa (modernizacja) nawierzchni wokół budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w m. Sobianowice gmina Wólka

Gmina Wólka ogłasza przetarg

 • Adres: 20-258 Lublin, Jakubowice Murowane
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200 , fax. +48(81) 7465001
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wólka
  Jakubowice Murowane 8
  20-258 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200, fax. +48(81) 7465001
  REGON: 43102015000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolka.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w miejscowościach Pliszczyn, Łysaków, Sobianowice – etap II na odcinku od km 6+627,32 do km 7+482,85; modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pliszczyn; przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w miejscowości Pliszczyn w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa (chodnika) o długości ok. 500 m; przebudowa (modernizacja) nawierzchni wokół budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w m. Sobianowice gmina Wólka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest:<br /> przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w miejscowościach Pliszczyn, Łysaków, Sobianowice – etap II na odcinku od km 6+627,32 do km 7+482,85; modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pliszczyn; przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w miejscowości Pliszczyn w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa (chodnika) o długości ok. 500 m; przebudowa (modernizacja) nawierzchni wokół budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w m. Sobianowice gmina Wólka. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części, zgodnie z art. 36aa ustawy. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia, na które będzie udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Ilość części, na które będą podpisane umowy zależy przede wszystkim od zaoferowanych cen i posiadanych przez zamawiającego środków. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia i przybliżone ilości: <br />1.1. Część pierwsza zamówienia - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania chodnika na odcinku od km 5+925,62 do km 7+482,85 w miejscowościach Pliszczyn, Łysaków, Sobianowice – etap II na odcinku od km 6+627,32 do km 7+482,85” swoim zakresem obejmuje w szczególności: -wykonanie jednostronnego chodnika o szerokości 1,5 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm przy krawędzi jezdni na podbudowie cementowo-piaskowej i podsypce łącznej grubości 18cm, o łącznej powierzchni ok. 1038m2, -wykonanie zjazdów indywidualnych przez chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie cementowo-piaskowej i podsypce łącznej grubości 18cm i podbudowie z kruszywa gr. 15cm, o łącznej powierzchni ok. 250m2, - regulacja wysokościowa nawierzchni istniejących zjazdów z kostki brukowej, trylinki, płyt drogowych i ażurowych, - ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem łącznie około 1060m, - uszczelnienie przy krawężniku asfaltem lanym wzdłuż drogi powiatowej, - ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej około 738m, -odtworzenie rowów otwartych przydrożnych, -oczyszczenie i odmulenie istniejących przepustów - długości łącznej ok.15m, -wykonanie odwodnienia krawężnikowego studniami krawężnikowymi - 18 szt., -umocnienie skarp i poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw - około 1288m2, - uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym - około 731m2, -umocnienie skarp płytami ażurowymi o łącznej powierzchni około 64m2, - ustawienie balustrad U-11 około 36m, -wykonanie oznakowania pionowego. Dokumentacja projektowa obejmuje również odcinki drogi, które nie są objęte niniejszą częścią zamówienia. Bieżący etap przebudowy przeznaczony obecnie do realizacji obejmuje odcinek drogi od km 6+627,32 do km 7+482,85. Część pierwsza zamówienia realizowana w ramach projektu Mobilny LOF współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 <br /> 1.2. Część druga zamówienia - „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pliszczyn” jest drugim etapem modernizacji tej drogi na odcinku od km 0+413,55 do km 0+ 758,42 i swoim zakresem obejmuje w szczególności: - przebudowę odcinka drogi długości około 345m, o szerokości jezdni 3,5m, z poboczami utwardzonymi kruszywem szerokości 0,75m, - ułożenie ścieku korytkowego wzdłuż drogi - wykonanie oznakowania pionowego, Orientacyjne ilości: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm - około 1325m2, - podbudowa z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C1,5/2, gr. warstwy 17cm - około 1547 m2, - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubość warstwy 15cm - około 1436 m2, - pobocza i zjazdy utwardzone kruszywem łamanym gr. 15cm około 689m2, - ścieki korytkowe, na ławie betonowej długości łącznej około 280m, - humusowanie i obsianie terenu mieszanką traw - około 1067m2. Dokumentacja projektowa obejmuje również odcinki drogi, które nie są objęte niniejszą częścią zamówienia. Bieżący etap przebudowy przeznaczony obecnie do realizacji obejmuje odcinek drogi od km 0+413,55 do km 0+ 758,42. <br />1.3. Część trzecia zamówienia - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w miejscowości Pliszczyn w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa (chodnika) o długości ok. 500 m” swoim zakresem obejmuje w szczególności: -wykonanie opaski bezpieczeństwa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm o szerokości 1,2 m przy krawędzi jezdni na odcinku od km 5+002,56, do km 5+508,56 -wykonanie przejścia dla pieszych, -wykonanie zjazdów indywidualnych przez opaskę bezpieczeństwa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, -utwardzenie gruntowych zjazdów indywidualnych oraz dojść do posesji kruszywem łamanym gr. 15 cm, -przebrukowanie (regulację wysokościową „do góry”) istniejących zjazdów i dojścia do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, -odtworzenie istniejących rowów przydrożnych, -uzupełnienie i wymiana zniszczonych przepustów pod zjazdami, -oczyszczenie i odmulenie istniejących przepustów pod koroną drogi powiatowej, -wykonanie rowów krytych z rur PP śr.40 cm wraz z betonowymi studniami rewizyjnymi śr.1,0m, -wykonanie odwodnienia liniowego krawężnikowego odprowadzających wodę z jezdni do projektowanych do odtworzenia rowów przydrożnych, -wykonanie ścieków „korytkowych” z betonowych elementów prefabrykowanych wraz z umocnieniem powierzchni przy ścieku poprzez utwardzenie kruszywem gr. 15 cm lub ułożenie betonowych płyt chodnikowych, -wykonanie ścieku skarpowego z betonowych elementów prefabrykowanych, -montaż wpustu deszczowego wraz z odpływem do projektowanej studni rewizyjnej, -przełożenie fragmentu istniejącego betonowego ścieku korytkowego poza projektowaną opaskę bezpieczeństwa, -umocnienie brukowcem wlotów i wylotów przepustów oraz rowów krytych, -wycinkę drzew i krzewów, - roboty rozbiórkowe barier drogowych i znaków, ścieków korytkowych, umocnień skarp, nawierzchni i podbudów, - cięcie nawierzchni asfaltowej pod krawężnik na całej długości. Orientacyjne ilości: - nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie piaskowo-cementowej C1,5/2, gr. w-wy 15 cm - około 550m2, - nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, na podbudowie piaskowo-cementowej C1,5/2, gr. w-wy 15 cm i podbudowie z kruszywa C90/3 gr. w-wy 15cm - około 82m2, - przebrukowanie nawierzchni z płyt betonowych i kostki brukowej - około 66m2, - krawężniki betonowe na ławie betonowej łącznie około 571m, - obrzeża chodnikowe na ławie betonowej - około 501 m, - ścieki korytkowe łącznie - około 103m, - bariery drogowe U-14a łącznie około 104m, - balustrady U-11a - około 102m, - znaki drogowe na słupkach - około 26szt., - oznakowanie poziome grubowarstwowe - około 28m2, - studnie kanalizacji deszczowej 6szt., - przepusty pod zjazdami z rur PP o SN 8 i śr. 40 cm na ławie żwirowej gr. 20 cm - 54m, - rowy kryte z rur PP o SN 8 i śr. 40 cm na ławie żwirowej gr. 20 cm - 87m, - odmulenie przepustów pod drogą powiatową 23m, - czyszczenie ścieku korytkowego 55m, - umocnienie skarp i rowów płytami ażurowymi i chodnikowymi łącznie około 774m2, - powierzchnie utwardzone kruszywem łamanym około 59m2, - humusowanie i obsianie terenu mieszanką traw - około 438m2. <br />1.4. Część czwarta zamówienia - „Przebudowa (modernizacja) nawierzchni wokół budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w m. Sobianowice gmina Wólka” swoim zakresem obejmuje w szczególności: - wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych z kostki brukowej o łącznej długości około 270m o zmiennej szerokości, - wykonanie robót rozbiórkowych istniejących krawężników i płyt chodnikowych, - wykonanie podbudowy wyrównawczej na istniejących płytach drogowych z mieszanki betonowej o Rm=5,0MPa, - regulacja wysokościowa części płyt drogowych. W projekcie opisano nawierzchnie z kostki rozbiórkowej, jednak zamawiający zdecydował o wykonaniu wszystkich nawierzchni z nowej kostki. Wykonawca ma obowiązek przyjąć do kalkulacji ceny oferty, zakup nowej kostki brukowej. Orientacyjne ilości: - nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie piaskowo-cementowej - około 1031m2, - nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, na podbudowie piaskowo-cementowej - około 223m2, - regulacja wysokościowa nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych - około 44m2, - krawężniki betonowe na ławie betonowej łącznie około 589m, - humusowanie i obsianie terenu mieszanką traw - około 513m2, - rozebranie istniejących krawężników betonowych około 532m i przekazanie zamawiającemu z dowozem na odległość do 5km. <br />2. Przedmiot zamówienia dla części zamówienia nr 1 i 2 obejmuje również sporządzenie na własny koszt przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat). Dla części dla części zamówienia nr 3 i 4 projekt czasowej organizacji ruchu został wykonany i należy dokonać jego zgłoszenia. Zamawiający nie będzie naliczał opłat za zajecie pasa drogowego na czas robót przy drogach gminnych. <br />3. Przedmiot zamówienia dla wszystkich części zamówienia obejmuje również zapewnienie na koszt wykonawcy pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, sporządzenia wykazu zmian gruntowych jeśli takie wystąpią oraz odtworzenie ewentualnych punktów osnowy geodezyjnej. Wykonawca ponosi również ewentualne koszty związane z odbiorem technicznym robót przez zarządców sieci. Nadmiary gruntu do zagospodarowania przez wykonawcę we własnym zakresie. W przypadku wycinki drzew Wykonawca zagospodaruje pozyskane drewno we własnym zakresie, a planowany zysk ze sprzedaży drewna powinien wkalkulować w cenę oferty ryczałtowej odpowiednio ją pomniejszając. <br />4. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy (kryterium oceny ofert). <br />5. Szczegółowy zakres robót opisany jest dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) oraz we wzorze umowy. Załączone do dokumentacji przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i pozwalają jedynie na wstępną analizę i wycenę zamówienia. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkowe roboty nieujęte w przedmiarze robót, a konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy. Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania oferty w oparciu o projekt, specyfikacje, umowę jak również uwzględnienie wszystkich robót i kosztów nie przewidzianych w przedmiarze. <br />6. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne." W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia przypadkowo wystąpiły określenia zawierające w nazwie znaki towarowe lub pochodzenie od konkretnych producentów, to są one tylko przykładami i w każdym takim przypadku Wykonawca, może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) innych producentów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy w formie pisemnej (wg załącznika do siwz) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. Oświadczenie stanowi część formularza ofertowego. W przypadku długiej listy podwykonawców wykonawca może dołączyć odrębne oświadczenie. 3. Opis „rozwiązań równoważnych" potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia -w sytuacji, gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub rejestrów ogólnie dostępnych. 6. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach