Przetargi.pl
utworzenie alejki spacerowej oraz zagospodarowanie terenów zieleni przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Łózkach na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Warszawska 42404
  21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie
  REGON: 58444840000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzozmc.pl/category/zamowienia-publiczne/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  utworzenie alejki spacerowej oraz zagospodarowanie terenów zieleni przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Łózkach na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest utworzenie alejki spacerowej oraz zagospodarowanie terenów zieleni przy Zakładzie Opiekuńczo -Leczniczym w Łózkach na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. 3.2 Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) zagospodarowanie terenu poprzez: a) uporządkowanie terenu, b) roboty pomiarowe, c) roboty ziemne, d) mechaniczne formowanie i zagęszczanie gruntu, e) plantowanie, profilowanie i wyrównanie nierówności terenu, f) urządzenie zieleni/trawników, wykonanie nasadzeń, 2) zainstalowanie następujących urządzeń małej architektury: a) altana ogrodowa (1 szt) b) grill ogrodowy (1 szt) c) zegar słoneczny (1 szt) d) ławki (9 szt) e) kosze (7 szt) f) furtka wejściowa (2 kpl) 3) wykonanie oświetlenia terenu (7 szt latarni), 4) wykonanie utwardzeń, tj. chodniki piesze (ścieżki), 5) usługi geodezyjne dla wykonania prac wraz z wykonaniem pomiaru powykonawczego, 6) opracowanie dokumentacji powykonawczej odbiorowej. 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) oraz warunki ich realizacji zawiera dokumentacja załączona do SIWZ, a w szczególności: przedmiar robót, projekt zagospodarowania terenów zieleni, rysunki, zdjęcia wyposażenia (materiał pomocniczy). 3.4 Przedmiar robót załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej, nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. 3.5 Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 45212140-9 Elementy małej architektury, 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 45233141-9 Roboty przygotowawcze, 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 3.6 Zaleca się Wykonawcy, aby przed złożeniem oferty odbył wizytację terenu wykonywania prac oraz jego otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące związane zarówno z urządzaniem terenów zielonych jak i prowadzeniem robót budowlanych, montażowych. 3.7 Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje załączony do SIWZ projekt umowy. Długość okresu gwarancji – stanowi również kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 24 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny) od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego. 3.8 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409). Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Do wskazanych w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zastosowanie ma określenie „lub równoważne", co oznacza, że Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji projektowej, jednakże wyłącznie pod warunkiem, ze posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 3.9 Zamawiający stawia wymóg realizacji przedmiotu zamówienia siłami pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 3.10 Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dotyczy osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót ziemnych oraz stawiania konstrukcji. 3.11 Sposób dokumentowania zatrudnienia: 1) Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika 1 do SIWZ. 2) Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót - Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenie, że osoby wykonujące w/w czynności są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie przedstawienie we wskazanym terminie w/w oświadczenia, będzie podstawą do naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 3) Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu oświadczenie na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę. 3.12 Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3.13 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2) Dokumentu określającego zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (podpisania umowy), jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych do oferty. 3) Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100 000,00 zł. (opłaconą polisę poświadczoną „za zgodność z oryginałem”: kopia polisy i dowód zapłaty, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia), 4) Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach