Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+379 w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski.

Powiat Jasielski ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4483410 w. 108 , fax. 134 463 189
 • Data zamieszczenia: 2021-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jasielski
  ul. Rynek 18
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 013 4483410 w. 108, fax. 134 463 189
  REGON: 37044025800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.archiwum.powiat.jaslo.pl/ogloszenia/557-zamowienia-publiczne/roboty-budowlane

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+379 w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+379 w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski”. 2. Roboty obejmą przebudowę drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+379 w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski, a w szczególności:  doprowadzenie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+068 do normatywnych parametrów drogi klasy Z (jezdnia 2x3,0m) wraz z budową chodnika dla pieszych w km 7+510 – 7+904 w miejscowości Umieszcz;  budowę chodnika dla pieszych w km 8+835 – 9+379 w miejscowości Glinik Polski;  przebudowę dwuokularowego 2xØ150cm przepustu pod drogą w km 8+977 na Czarnym Potoku, który dzięki zwiększeniu światła do normatywnych wielkości (konstrukcja żelbetowa skrzynkowa o świetle 3,5x1,75m) oraz przeprofilowaniu koryta cieku zapewni bezpieczny przepływ wód, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) dokumentacja projektowa – załącznik nr 6 do SIWZ 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach