Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104702R w miejscowościach Łętownia i Wólka Łętowska

Gmina Nowa Sarzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 413 177 , fax. 172 413 111
 • Data zamieszczenia: 2021-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Sarzyna
  ul. Mikołaja Kopernika 1
  37-310 Nowa Sarzyna, woj. podkarpackie
  tel. 172 413 177, fax. 172 413 111
  REGON: 52965700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowasarzyna.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104702R w miejscowościach Łętownia i Wólka Łętowska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104702R w miejscowościach Łętownia i Wólka Łętowska. 1) Zakres zamówienia obejmuje: - wzmocnienie konstrukcji jezdni i dostosowanie jej parametrów technicznych dla klasy technicznej L oraz normalizacje jej szerokości na całym odcinku (5,5m), - budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,0 m, - wykonanie kanału technologicznego, - odtworzenie i utwardzenie poboczy do szer. 0,75 m, - konserwacje i odmulenie istniejących rowów odwadniających wraz z remontem przepustów pod zjazdami do posesji i koroną drogi, - wykonanie odcinków rowów krytych, - utwardzenie zjazdów na posesje przyległe do drogi, - korektę geometrii skrzyżowań z drogami krzyżującymi się, - regulację wysokościowa pokryw i włazów urządzeń sieci podziemnych, - zabezpieczenie lub przebudowę istniejących sieci podziemnych kolidujących z planowaną inwestycją, 2) Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze - wykonanie zabezpieczenia sieci podziemnych - roboty ziemne - wykonanie poszerzenia jezdni - wykonanie podbudowy - wykonanie nawierzchni bitumicznych - jezdnia - wykonanie chodników - wykonanie zjazdów z kostki betonowej - wykonanie zjazdów publicznych - bitumiczne - wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa - wykonanie poboczy - wykonanie miejsc postojowych z betonowych płyt ażurowych - wykonanie odwodnienia - roboty wykończeniowe 3) Z niniejszego postępowania przetargowego wyłączony został zakres robót związany z budową ścieżki rowerowej, przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr P1083R na skrzyżowanie typu rondo oraz przebudową oświetlenia na rondzie. 4) W ramach postępowania wykonywane będą roboty na odcinkach drogi gminnej nr 104702R w km 0+010-1+980 i 3+200-3+530. 5) W czasie realizacji zadania roboty należy oznakować zgodnie z „Instrukcją o znakach i sygnałach na drogach”. 6) Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w załączonej dokumentacji projektowej. 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a pkt. 1 ustawy Pzp, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia. 3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233140-2 Roboty drogowe 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 4. Zakres zamówienia obejmuje również: 1) przygotowanie terenu budowy, 2) zabezpieczenie terenu budowy, 3) zakup i dostawę materiałów niezbędnych do realizacji zadania, 4) uporządkowanie terenu budowy, 5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 5. Inne obowiązki i koszty Wykonawcy Do zakresu obowiązków i kosztów Wykonawcy należy także: 1) obsługa geodezyjna (tyczenie oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza), 2) zabezpieczenie własnym kosztem i staraniem, mediów niezbędnych do wykonania robót budowlanych, 3) koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, 4) utylizacja odpadów, 5) zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru robót zanikających, 6) zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców. W przypadku zniszczenia dróg, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy, 7) zabezpieczenie wjazdów na posesje przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia odtworzenie do stanu pierwotnego, 8) oznakowanie prowadzonych robót, 9) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót, 10) opracowanie kosztorysu powykonawczego, 11) opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. W/w opracowania należy doliczyć do kosztów zadania. 6. Wykonawca przed podpisaniem umowy, w terminie do 7 dni od opublikowania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo finansowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany zastrzeżeniami i wskazaniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do przedłożenia dostosowanego harmonogramu rzeczowo–finansowego do wskazań Zamawiającego. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę harmonogramu w wyżej określonym terminie Zamawiający uzna, iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. 7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust. 3 ustawy Pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca, analizując dokumentację projektową, stwierdzi / zauważy przypadki nazw własnych, prosi się Wykonawcę, aby niezwłocznie (przed upływem terminu składania ofert) przekazał Zamawiającemu tą informacje wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia. 8. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 9. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem osiągnięcia założonych w dokumentacji projektowej standardów technicznych. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy – w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany. 10. W przypadku zastosowania zasad wskazanych powyżej w trakcie realizacji umowy, mogą one wystąpić pod warunkiem, że zmiany te nie będą wpływać na oferowany w ofercie przedmiot zamówienia i efekt zakreślony niniejszą SIWZ. Mogą to być także przypadki korzystne dla Zamawiającego. Obowiązkiem strony wnoszącej o takie rozwiązanie równoważne (w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca) wymagane jest uzasadnienie tego przypadku w formie pisemnej. Nie mogą one jednak zmienić istotnych elementów oferty czy umowy, przykładowo: wydłużenia terminu realizacji w stosunku do tego wymaganego zapisami SIWZ. Wprowadzenie rozwiązania równoważnego w trakcie realizacji umowy może następować także w następujących okolicznościach: 1) powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 2) powodują poprawienie parametrów technicznych w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ; 3) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 11. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane wg zasad wskazanych w pkt. II.4.7 musi dodatkowo wykazać w ofercie / w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego dostawy / usługi / roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. 12. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie (na etapie prowadzenia robót budowlanych w formie pisma skierowanego do Zamawiającego) z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa w niniejszym materiale. 13. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji zamówienia winny spełniać i posiadać: 1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.). 14. Kosztorys ofertowy musi być w pełni zgodny z zapisami zawartymi w przedmiarach robót (materiał, opis, ilość) i ma zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji. Każda pozycja w kosztorysie ofertowym powinna być odrębnie wyceniona. Wszystkie wartości (z wyjątkiem obmiarów) powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 15. Dokumenty jakie będą wymagane od Wykonawcy w trakcie odbioru końcowego: 15.1. Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załączy operat kolaudacyjny w skład którego wchodzą następujące dokumenty: 1) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – 3 egz.; 2) atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne, deklaracje zgodności na zastosowane materiały i urządzenia z adnotacją kierownika budowy o ich wbudowaniu; 3) potwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy; 4) karta gwarancyjna. 15.2. Dokumenty winny być ponumerowane i poukładane wg spisu treści; kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 15.3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie końcowy odbiór przedmiotu umowy lub wezwie do uzupełnienia dokumentów lub innych wymaganych do odbioru dokumentów w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając, o tym Wykonawcę. 15.4. Niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów wymaganych do odbioru wstrzymuje podpisanie końcowego protokołu odbioru robót. 16. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów oraz o dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego tę czynność (Karta przekazania odpadów). 17. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót i nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 18. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności opisane w pkt. II.4.1 w trakcie realizacji zamówienia. 19. Wykonawca i podwykonawcy zobowiązują się, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt. II.4.18 będą zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). 20. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.18 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 21. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.18 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem danych osobowych tych osób, niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy 22. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.18 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 23. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. II.4.18 czynności. 24. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach