Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 111673R w miejscowości Jodłówka

Gmina Pruchnik ogłasza przetarg

 • Adres: 37-560 Pruchnik, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166236113 , fax. 166236130
 • Data zamieszczenia: 2021-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pruchnik
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie
  tel. 166236113, fax. 166236130
  REGON: 65090042400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 111673R w miejscowości Jodłówka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej nr 111673R w miejscowości Jodłówka“ zwana dalej „robotami” lub „przedmiotem umowy”. Zamówienie obejmuje m. in.: 1)Roboty przygotowawcze, 2)Budowa kanału technologicznego, 3)Roboty ziemne, 4)Likwidacja kolizji, 5)Podbudowy, 6)Nawierzchnie, 7)Rowy kryte i przepusty, 8)Elementy ulic, 9)Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu; Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót/kosztorys ofertowy w excelu do WYCENY stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ – 1 Arkusz (1 droga), który Wykonawca winien wycenić i dołączyć do oferty. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, w tym projektem budowlanym, wykonawczym, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 1 do SIWZ), poleceniami nadzoru inwestorskiego z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości oraz nie będą prowadzić do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób na okres nie krótszy niż czas niezbędny do wykonania czynności w zakresie realizacji zamówienia - szczegóły określono w rozdziale IV SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach