Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1388F w zakresie budowy chodnika w m. Mosina

Powiat Gorzowski ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Józefa Pankiewicza
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7330400, 95 7330438 , fax. 95 7330401
 • Data zamieszczenia: 2018-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gorzowski
  ul. Józefa Pankiewicza 5-7
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7330400, 95 7330438, fax. 95 7330401
  REGON: 210967314
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatgorzowski.pl www.bip.powiatgorzowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1388F w zakresie budowy chodnika w m. Mosina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych (zadania) pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1388F w zakresie budowy chodnika w m. Mosina. Projektowany chodnik zlokalizowany jest na terenie gminy Witnica w miejscowości Mosina na działkach nr 388, 224, w pasie drogi powiatowej nr 1388F. Długość projektowanego chodnika wynosi ≈ 1,060 km. Zakres robót obejmuje: wycinkę drzew, budowę chodnika, remont istniejących zjazdów do posesji, remont przepustów, przebudowa zjazdów, wykonanie balustrady U-11a, powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych w tereny zielone. Parametry elementów przebudowy; Chodnik: szerokość chodnika: od 1,50 m do 2,50 m, długość ≈ 1,060 km, nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm, pochylenie chodnika jednostronne 2% zgodnie z planem sytuacyjnym. Zjazdy publiczne: szerokość nie mniejsza niż 3,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk BEHATON gr. 8 cm – kostka koloru czerwonego fazowana, przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu R=5,0 m, pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania. Zjazdy indywidualne:szerokość nie mniejsza niż 3,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk BEHATON gr. 8 cm – kostka koloru czerwonego fazowana, przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1:1 oraz łukiem kołowym o pro-mieniu R=3,0 m, pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania. Konstrukcja nawierzchni; Chodnik: nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk – 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 3 cm, stabilizacja gruntu cementem RM=2,5MPa – 10 cm. Zjazdy: nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk BEHATON – 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 – 15 cm, stabilizacja gruntu cementem RM=2,5MPa – 10 cm. Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie wykonawczym, ST, kosztorysie ofertowym oraz innych dokumentach załączonych do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 14.000,00 zł. (słownie: czternaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 13 8372 0008 0000 2437 2000 0005. 4. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Momentem wniesienia wadium w pieniądzu jest godzina zaksięgowania na rachunku Zamawiającego a nie godzina obciążenia rachunku Wykonawcy. Zamawiający uzna wniesienie wadium przelewem za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć za pokwitowaniem w kasie w siedzibie Zamawiającego lub złożyć w osobnej kopercie wraz z ofertą. Do oferty należy natomiast załączyć kopię tego dokumentu, potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za odrzuconą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Potwierdzenie wpłaty wadium. II. Oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 6 do SIWZ) o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA: Powyższe oświadczenie składane jest niezwłocznie - w terminie 3 dni po uzyskaniu przez wykonawcę wiedzy o pozostałych wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wraz z wezwaniem do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, może zażądać od Wykonawcy także innych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach