Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydlina Mała - Krzydlina Wielka - Domaszków

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 389 47 25 , fax. 0-71 389 47 25
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Tadeusza Kościuszki 27
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 389 47 25, fax. 0-71 389 47 25
  REGON: 93197784300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwolowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydlina Mała - Krzydlina Wielka - Domaszków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1286D klasy Z na dwóch odcinkach o łącznej długości 4,425 km. Odcinek I - Krzydlina Wielka - Domaszków od km 0+000 do km 1+576 o dł. 1,576 km: Stan obecny: jezdnia o nawierzchni bitumicznej na całym odcinku o szerokości 5,00 m; pobocze gruntowe o szerokości od 0,5 m do 1,00 m; rowy zamulone wymagają odbudowy; zjazdy w większości o konstrukcji ziemno-szutrowej z przepustami w złym stanie, w większości zapadnięte - wymagają przebudowy; zjazdy o szerokościach zróżnicowanych, nienormatywnych. Stan projektowany: przebudowa istniejących przepustów pod zjazdami i przepustu pod drogą; reprofilacja rowów wraz z usunięciem namułu; poszerzenie do szerokości 6,00 m całego odcinka jezdni; wykonanie pobocza wzmocnionego o szerokości 1,0 m; wykonanie zjazdów na drogi gminne, indywidualnych i pola uprawne; wykonanie stałej ORD: wykonanie barier ochronnych drogowych przy przebudowywanych przepustach pod konstrukcją drogi powiatowej; wzmocnienie konstrukcji na całym odcinku drogi; wymiana i poszerzenie konstrukcji na całym odcinku. Odcinek II Krzydlina Mała - Krzydlina Wielka od 0+000 km do 2+849 km o dł. 2,849 km Stan obecny: jezdnia o nawierzchni bitumicznej na całym odcinku o szerokości 5,00 m; pobocze gruntowe; rowy zamulone częściowo porośnięte, dno wymaga odbudowy; przepusty w złym stanie, w większości zapadnięte i zamulone, wymagają przebudowy. Stan projektowany: przebudowa przepustów pod zjazdami jak i pod jezdnią drogi powiatowej; reprofilacja rowów wraz z usunięciem nagromadzonego namułu; poszerzenie do 6,00 m całego odcinka jezdni; wykonanie pobocza wzmocnionego o szerokości 1,00 m; wzmocnienie jezdni; wykonanie stałej ORD; wykonanie barier ochronnych drogowych przy przebudowywanych przepustach pod konstrukcją drogi powiatowej; wymiana i poszerzenie konstrukcji jezdni na całym odcinku; wykonanie zjazdów na drogi gminne, indywidualnych i na pola uprawne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 65 000,00 zł, w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dodatkowo składa: 1) Formularz oferty; 2) Kosztorys ofertowy; 3) pisemne Zobowiązanie wymagane, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 6) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach