Przetargi.pl
USŁUGA OPRACOWANIA TECHNICZNEGO

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA OPRACOWANIA TECHNICZNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania kompleksowej usługi opracowania technicznego na wykonanie badań w formie raportu dla tematów: 1. Dostosowanie próżni w skraplaczu do obniżonego (poniżej 60% nominalnego) obciążenia bloku. 2. Technologia pracy regeneracji WP/NP przy obniżonym obciążeniu bloku. 3. Redukcja zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne bloku poprzez częściowe wyłączenia: • pomp wody chłodzącej, • pomp wody zasilającej, • pomp kondensatu głównego. 2. Klasyfikacja wg kodu CPV: 73100000-3 usługa naukowo-badawczo-wspomagająca. 3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Szczegółowe warunki umowy zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 4.Termin realizacji zamówienia wynosi: do 30.08.2019. Zamawiający w kryteriach oceny ofert preferuje skrócenie Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi składać się z: 1. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2. formularza ofertowego Wykonawcy - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 3. wykazanie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 7 poniżej (jeżeli dotyczy); 4. pełnomocnictwo zgodnie z pkt 3 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach