Przetargi.pl
„Świadczenie usług sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój"

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 816 471 , fax. 757 816 585
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
  ul. 11-go Listopada 35
  59-850 Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 757 816 471, fax. 757 816 585
  REGON: 23082139700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swieradowzdroj.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I tzw. odbiór osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF ul. Wiejska 9. Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (oczyszczalnia ścieków ECOLO-CHIEF ul. Wiejska 9) 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, w ilości ok. 1200 Mg/rok (wartość szacunkowa), zgodnie z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami. CZĘŚĆ II tzw. odbiór osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków ul. Wierzbowa 1. Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (oczyszczalnia ścieków, ul. Wierzbowa 1) 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, w ilości ok. 120 Mg/rok (wartość szacunkowa), zgodnie z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90510000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia tego rodzaju działalności polegającej na transporcie, odbiorze i zagospodarowaniu odpadów na podstawie decyzji wydanej przez stosowny organ na podstawie ustawy o odpadach. Informacje dodatkowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach