Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G i drogi gminnej w m. Grąsino - ZP.271.32.2019

Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Sportowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 842 84 60, 842 92 54 , fax. 598 429 254
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Słupsk
  ul. Sportowa 34
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 0-59 842 84 60, 842 92 54, fax. 598 429 254
  REGON: 55137800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaslupsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G i drogi gminnej w m. Grąsino - ZP.271.32.2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1131G i drogi gminnej w m. Grąsino z podziałem na 2 etapy: ETAP I - Przebudowa drogi powiatowej nr 1131 G w m. Grąsino ETAP II - przebudowa drogi gminnej w m. Grąsino (dokumentacja stanowi załącznik nr 9 do SIWZ) 3.2. Szczegółowy zakres prac obejmuje: ETAP I – przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w m. Grąsino Zakres prac do wykonania obejmuje odcinek drogi gminnej w m. Grąsino od km 1+413 (początek krawężnika po stronie lewej) do skrzyżowania na Wielogłowy włącznie (dz. nr 86/1, ~km 2+008) 1) Zakres prac obejmuje a) roboty budowlane - roboty pomiarowe, - roboty przygotowawcze (rozbiórka chodników, zjazdów, nawierzchni drogi, wycinka drzew, itp), - frezowanie istniejącej nawierzchni wraz z transportem materiału z frezowania na plac składowy ZGK Jezierzyce - przebudowa drogi gminnej, - wyniesienie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego - budowa ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej typu starobruk gr. 8 cm - kolor czerwony, - budowa chodnika i podejść do posesji z kostki betonowej typu starobruk - kolor szary i zjazdów z kostki betonowej typu starobruk gr. 8 cm - kolor grafitowy, - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm - budowa systemu kanalizacji deszczowej z wpięciem do istniejącej studni przy posesji nr 1 (od km 1+602 do ~km 2+008) zgodnie z projektem opracowanym przez EKOLUX , - obustronne humusowanie skarp wraz z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm w granicach pasa drogowego na całej długości przebudowywanego odcinka drogi, - budowa oświetlenia drogowego od istniejącej lampy oznaczonej w dokumentacji jako L2/2 do L2/17, UWAGA!!! W dokumentacji technicznej występuje kolizja z oświetleniem ENERGA OPERATOR – kolizja ta na bieżąco w trakcie robót będzie usuwana przez właściciela sieci. W związku z tym do wyceny nie ujmować lamp do przestawienia na nową lokalizację określonych w dokumentacji drogowej, - ustawienie elementów małej architektury – ławeczki z oparciem i koszy i stojaków na rowery. Ławki prefabrykowane drewniano – betonowe z oparciem o wymiarach: długość siedziska 170/180 cm, wysokość siedziska: 44 cm (wysokość całkowita 77 cm), głębokość siedziska -40 cm, siedzisko – listwy z drewna grubości 4 cm, impregnowane oraz malowane 2-krotnie lakierobejcą, podstawa – element betonowy wykonany z kruszyw płukanych. Kosze betonowe czworokątne uliczne o wym. podstawa 40 x40 cm, wysokość 60 cm, pojemność kosza 40 litrów, - przestawienie i odtworzenie ogrodzeń kolidujących z przebudową drogi, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - regulacja istniejących urządzeń, - wycinka drzew wraz z ich zagospodarowaniem na własny koszt, - nasadzenie 1 sztuki drzewa za każde 1 wycięte w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – do nasadzenia lipa drobnolistna – obwód pnia sadzonek na wysokości 100 cm – minimum 5 cm. Sadzonkę należy opalikować – nasadzeń należy dokonać do 30.04.2020r. - złożenie na paletę i transport wybranych przez Zamawiającego materiałów rozbiórkowych na plac składowy do siedziby ZGK Jezierzyce, - inne prace ujęte w dokumentacji technicznej b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – sztuk 5 ETAP II – przebudowa drogi gminnej w m. Grąsino Zakres prac do wykonania obejmuje odcinek drogi gminnej w m. Grąsino od skrzyżowania na Wielogłowy (dz. nr 86/1, ~km 2+008) do końca opracowania dokumentacji techniczne tj. km 2+465,79 (zakres pokazany na planszy pn. zakres przebudowy drogi gminnej (branża drogowa) 1) Zakres prac obejmuje a) roboty budowlane - roboty pomiarowe, - roboty przygotowawcze (rozbiórka chodników, zjazdów, nawierzchni drogi, wycinka drzew, itp), - przebudowa drogi gminnej, - frezowanie istniejącej nawierzchni wraz z transportem materiału z frezowania na plac składowy ZGK Jezierzyce, - wyniesienie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, - budowa ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej typu starobruk gr. 8 cm - kolor czerwony, - budowa chodnika i podejść do posesji z kostki betonowej typu starobruk - kolor szary i zjazdów z kostki betonowej typu starobruk gr. 8 cm - kolor grafitowy, - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm - budowa systemu kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem opracowanym przez EKOLUX (od km 2+008 do km 2+465,79), - obustronne humusowanie skarp wraz z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm w granicach pasa drogowego na całej długości przebudowywanego odcinka drogi, - budowa oświetlenia drogowego na odcinku od lampy oznaczonej w dokumentacji technicznej jako L2/17 do L2/30 oraz od L2/28 do L2/28/7, UWAGA!!! W dokumentacji technicznej występuje kolizja z oświetleniem ENERGA OPERATOR – kolizja ta na bieżąco w trakcie robót będzie usuwana przez właściciela sieci. W związku z tym do wyceny nie ujmować lamp do przestawienia na nową lokalizację określonych w dokumentacji drogowej, - ustawienie elementów małej architektury – ławeczki z oparciem i koszy i stojaków na rowery. Ławki prefabrykowane drewniano – betonowe z oparciem o wymiarach: długość siedziska 170/180 cm, wysokość siedziska: 44 cm (wysokość całkowita 77 cm), głębokość siedziska -40 cm, siedzisko – listwy z drewna grubości 4 cm, impregnowane oraz malowane 2-krotnie lakierobejcą, podstawa – element betonowy wykonany z kruszyw płukanych. Kosze betonowe czworokątne uliczne o wym. podstawa 40 x40 cm, wysokość 60 cm, pojemność kosza 40 litrów, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - regulacja istniejących urządzeń, - wycinka drzew wraz z ich zagospodarowaniem na własny koszt, - inne prace ujęte w dokumentacji technicznej b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – sztuk 5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE OŚWIETLENIA DROGOWEGO DLA CAŁOŚCI INWESTYCJI: Mając na uwadze już istniejące oświetlenie typu „drogowego” na terenie Gminy Słupsk, sugeruje się, że nowe słupy i oprawy powinny być tożsame z już zamontowanymi lampami - Lampy L2/1, L2/2 ( w ramach inwestycji Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia drogowego na dz. 98/8, 57/1 (obr. Jezierzyce), 82/1 (obr. Grąsino)). Ma to na celu ujednolicenie pod względem estetycznym i technologicznym zastosowanych latarń oświetlenia drogowego, tak aby stanowiły one spójną ciągłość linii oświetlenia. Oprawy drogowe tożsame z oprawami drogowymi zamontowanymi na słupach na dz. nr 109, m. Gałęzinowo, obr. Gałęzinowo. Podstawowe parametry techniczne, użytkowe i fotometryczne: - płaska szyba hartowana min IK08; - korpus oprawy wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminiowego; - powierzchnia zewnętrzna najlepiej płaska lub z układem zewnętrznych radiatorów samoczyszczących się, odprowadzających swobodnie wodę i brud osadzający się; - możliwość regulacji kąta pochylenia oprawy 0-15st przy montażu na sztorc, regulacja -15 st do +15 st przy montażu na wysięgniku; - oprawa powinna być wykonana w systemie dwukomorowym; - budowa modułowa, pozwalająca na szybką wymianę układu optycznego i zasilającego, w przypadku pojawienia się nowych wydajniejszych LEDów – możliwość wymiany; - bez narzędziowy dostęp do komory osprzętu elektrycznego; - stopień szczelności nie mniej niż IP66 dla obu komór; - oprawa wyposażona w system regulujący ciśnienie w oprawie, zabezpieczający przed kondensacją pary wodnej w oprawie; - oprawa powinna być wyposażona w system optymalnego odprowadzania ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy komorą osprzętu a panelem LED); - możliwość fizycznego odłączenia komory optycznej oprawy w celach serwisowych; - oprawy wykonane w II klasie ochronności w zakresie ochrony przeciwporażeniowej; - oprawa powinna być wyposażona w grupę soczewek kształtujących rozsył światła o charakterze drogowym. Każda dioda na panelu LED powinna posiadać indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, aby w przypadku przepalenia się pojedynczej diody zmienił się jedynie strumień świetlny emitowany przez oprawę a nie jej rozsył światła (powinna być zachowana równomierność oświetlenia na całej powierzchni oświetlanej; - Temperatura barwowa - Neutralna 4000K +/- 100K; - utrzymanie strumienia świetlnego w czasie 80% po 100 000 h; - odwzorowanie barw: CRI > 70; - strumień świetlny zastosowanych źródeł światła: co najmniej 110 Lm na 1W; - wbudowany inteligentny sterownik (np. AstroDIM) posiadający funkcje: 1. włączenie lampy w trybie „soft start” z płynnym narostem wartości strumienia świetlnego od 0-100% w programowalnym czasie; 2. oprawa powinna posiadać automatyczny tryb oszczędzania energii w wybranych późnych godzinach nocnych; 3. oprawa powinna posiadać min. 5 stopniową redukcję mocy oświetlenia zaprogramowaną wstępnie: - 100% od 6:00 do 20:00; - 80% od 20 do 22 oraz od 5:00 do 6:00; - 60% od 22:00 do 24:00; - 40% od 24 do 5:00; - ustawienie żądanej redukcji mocy powinno być możliwe poprzez wyprowadzone złącze do wnęki słupowej bez konieczności demontażu opraw oświetleniowych lub zainstalowanie modułu automatycznego, który ustawia profil ściemniania na podstawie zaprogramowania zaplanowanych danych w odniesieniu do środka, który obliczany jest na podstawie czasów włączania/wyłączania; - układ zasilający umożliwiający utrzymanie stałego strumienia świetlnego oraz wymaganych poziomów parametrów oświetleniowych przez cały założony okres eksploatacji; - oprawy muszą posiadać dostępne bazy danych fotometrycznych zamieszczonych na stronie producenta i umożliwiających wykonanie obliczeń parametrów oświetleniowych w ogólnodostępnych programach obliczeniowych typu DIALux; - oprawa musi posiadać certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadające akredytacje na terenie UE, Certyfikat ENEC potwierdzający jej wykonie według norm europejskich; - wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009; - śruby mocujące oprawy do konstrukcji słupa, podkładki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej; - oprawa zostanie uznana za niesprawną jeżeli podczas jej pracy stwierdzi się uszkodzenie (nie świecenie) ponad 10 % diod LED niezależnie od przyczyny ich uszkodzenia. Niesprawne oprawy podlegają naprawie lub wymianie przez dostawcę w okresie gwarancji w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia niesprawnej oprawy. Wykonawca dokona naprawy lub wymiany uszkodzonych opraw na własny koszt, - gwarancja na oprawy min. 10 lat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100). 14.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 14.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem bankowym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm.). 14.4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ustce, nr 77 9315 0004 0050 3934 2000 0020. 14.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 14.6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy dołączyć w formie oryginału do oferty. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 14.7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 14.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w art. 46 ust. 4a Ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zmówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 14.8 SIWZ jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14.13. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14.14. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do ofert należy dołączyć formularz ofertowy, załączniki wymienione w SIWZ. pełnomocnictwa jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik, 9 .2. Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanow i Załącznik nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach