Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy przypraw, sosów i dresingów wraz z usługą transportu do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie

Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma we Władysławowie ogłasza przetarg

 • Adres: 84-120 Władysławowo, Żeromskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 746 314 , fax. 586 746 350
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma we Władysławowie
  Żeromskiego 52
  84-120 Władysławowo, woj. pomorskie
  tel. 586 746 314, fax. 586 746 350
  REGON: 32790700060000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cos.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja gospodarki budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy przypraw, sosów i dresingów wraz z usługą transportu do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy przypraw, sosów i dresingów wraz z usługą transportu do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie yypu Przyprawy i przyprawy korzenne; Sosy w paście lub proszku; Zupy i buliony w paście lub proszku; Sól; Zioła i przyprawy korzenne; Desery gotowe; Mieszanki deserowe; Tłuszcze ; wraz z usługa transportu. Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości, muszą spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich normach przenoszących normy europejskie oraz posiadać ważne terminy przydatności do spożycia, a Wykonawca powinien posiadać atesty i/lub pozwolenia potwierdzające, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom. Wymagane jest złożenie odpowiedniego oświadczenia o którym mowa w pkt. 6.3. SIWZ, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających powyższe okoliczności i jakość produktów przy danej dostawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15870000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości: Część I – 2000 zł Część II – 1000 zł W przypadku składania ofert łącznie na część I i II – 3000 zł 1. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: • pieniądzu (nie dopuszcza się wpłaty gotówką): przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 78 1130 1017 0020 1470 8620 0018 z dopiskiem: ,,Wadium - przetarg nieograniczony na „Sukcesywne dostawy przypraw, sosów i dresingów wraz z usługą transportu do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie.” Zamawiający przypomina, że za skuteczne wniesione wadium uznaje się zaksięgowane kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. • poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń dokument ten winien zawierać zapis o nieodwołalnym oraz bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków, spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (którym musi być Zamawiającego tj. Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo). 4. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami (w przypadkach określonych w ustawie PZP), jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictwa lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 6.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 6.2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu bankowego. 11. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą (w odrębnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty) a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty UWAGA! Zamawiający zwraca się z prośbą o dołączenie do oferty informacji o formie zwrotu wadium: - w przypadku wadium wpłaconego w pieniądzu należy podać numer rachunku bankowego, na który należy przelać kwotę wadium, - w przypadku wadium wniesionego: w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – należy zaznaczyć „osobisty odbiór” lub podać sposób przekazania Wykonawcy wymienionego dokumentu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą uczestniczącym w niniejszym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – oświadczenie to składa wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach