Przetargi.pl
Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika z dopuszczonym ruchem rowerów przy drodze powiatowej nr 1410K – etap II (hm 3+15,30 – hm 6+54,30)

Gmina Zakliczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 32-840 Zakliczyn, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 326 460 , fax. 146 326 455
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zakliczyn
  Rynek 32
  32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie
  tel. 146 326 460, fax. 146 326 455
  REGON: 85166096700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakliczyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika z dopuszczonym ruchem rowerów przy drodze powiatowej nr 1410K – etap II (hm 3+15,30 – hm 6+54,30)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika z dopuszczonym ruchem rowerów przy drodze powiatowej nr 1410K – etap II (hm 3+15,30 – hm 6+54,30). 2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” (załącznik nr 6, 7, 8).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 8.000,00 (słownie osiem tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach