Przetargi.pl
„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”

Powiat Chrzanowski ogłasza przetarg

 • Adres: 32-500 Chrzanów, ul. Partyzantów
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 326 257 900 , fax. 326 257 955
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chrzanowski
  ul. Partyzantów 2
  32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
  tel. 326 257 900, fax. 326 257 955
  REGON: 27628971300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-chrzanowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” Część 1 Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania. Część 2 Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania. Część 3 Dostawa komputerów przenośnych typu notebook i oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych stanowi załącznik A do SIWZ dla Części 1 , załącznik B do SIWZ dla Części 2 , załącznik C do SIWZ dla Części 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach