Przetargi.pl
Dostawa 340 fabrycznie nowych pakietów rusztowin na potrzeby Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-347 Kraków, ul. Brożka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 269 15 05 , fax. 12 269 15 10
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie
  ul. Brożka 3
  30-347 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 269 15 05, fax. 12 269 15 10
  REGON: 35111808900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://khk.krakow.pl/pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/zamowieniapubliczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 340 fabrycznie nowych pakietów rusztowin na potrzeby Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienie jest dostawa 340 fabrycznie nowych pakietów rusztowin na potrzeby Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. W ramach postępowania należy: Pod pojęciem pakietu Zamawiający rozumie połączenie czterech pojedynczych rusztowin przy pomocy dwóch prętów ɸ16mm. Konstrukcja rusztowiny została opatentowana,. Pojedynczą rusztowinę należy wykonać ze staliwa w gatunku X45Cr22 metodą odlewania. W przekroju poprzecznym pojedyncza rusztowina przypomina teownik, z pasem górnym o grubości ok. 16mm, z przewężeniem w przedniej części do 9mm i szerokości ok. 75mm, środnikiem o grubości ok. 15 mm, wzmocniony żebrami. Całkowita długość rusztowiny wynosi 558mm, szerokość w przedniej części wynosi 118mm, w tylnej części 98mm. Z jednej strony rusztowiny żebro wzmacniające zostało przedłużone w taki sposób aby stworzyć kanał powietrzny zamknięty z boku. Kanał powietrzny o wymiarach w świetle 10x58mm umożliwia chłodzenie przedniej części rusztowiny przepływającym powietrzem. W środniku teownika zostały wykonane cztery otwory ɸ18mm służące do mocowania ze sobą kilku pojedynczych rusztowin w pakiety. Po stronie przeciwnej do kanału w środniku rusztowiny wykonano wybranie promieniem R=32mm umożliwiające zamontowanie rusztowiny na konstrukcji napędowej rusztu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39711410-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w sposób przewidziany w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby. Wypełniony: formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym: brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ; spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt 5.3. SIWZ. Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.3. SIWZ do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną