Przetargi.pl
Usługa całodobowej ochrony nieruchomości Business Park Nad Drwiną położonej przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 31-542 Kraków, Kordylewskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 176 600 , fax. 126 176 666
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Kordylewskiego 11
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 176 600, fax. 126 176 666
  REGON: 35023901700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.marr.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa całodobowej ochrony nieruchomości Business Park Nad Drwiną położonej przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej ochrony nieruchomości Business Park Nad Drwiną położonej przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie wraz z dostawą, montażem i serwisem w trakcie trwania umowy szlabanu sterowanego elektrycznie oraz systemu kontroli pracy (tzn. ok. 20 punktów kontrolnych wraz z czytnikiem oraz oprogramowaniem instalowanym w komputerze klasy PC) szczegółowo opisanej w załączniku nr 1 do specyfikacji. 2. Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (i Administracji) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; 3. Każdy z pracowników może pełnić maksymalnie 12-godzinną służbę. Niedopuszczalne jest wykonywanie czynności ochronnych przez jednego pracownika na kolejno następujących po sobie 24-godzinnych zmianach. Zamawiający wymaga skierowania do realizacji czynności ochronnych na zmianie nocnej kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 4. Pracownicy ochrony powinni być przeszkoleni z BHP, p.poż. oraz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, posiadać umundurowanie, oznakowanie i identyfikator zgodnie ze wzorem przyjętym przez wykonawcę, apteczki pierwszej pomocy oraz środki łączności, umożliwiające stały, niezakłócony kontakt pomiędzy pracownikami a odpowiednimi służbami i kierownictwem zamawiającego oraz prowadzenia dokumentacji związanej z pełnioną służbą. 5. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje, że czynności dotyczące usługi ochrony muszą być wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione na umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.). 6. Niedopuszczalne jest zatrudnianie pracowników realizujących zadania ochronne na podstawie umów cywilnoprawnych, co oznacza, że każda roboczogodzina w ramach realizowanego kontraktu, musi być wypracowana przez pracownika ochrony wyłącznie w ramach stosunku pracy. 7. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących czynności. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę osób wraz z informacją o podstawie do dysponowania pracownikami zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu umowy. 8. Zamawiający wymaga, aby do wykonania przedmiotu umowy był kierowany personel, którego wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w Ustawie z dnia 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2018.2177 t.j. z dnia 2018.11.21). 9. Zamawiający wymaga, aby osoby którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia na rzecz Zamawiającego objęte były w całym okresie obowiązywania Umowy, ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, były niekarane i posiadały odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do wykonania usług będących przedmiotem Umowy. 10. Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu, na każde jego wezwanie, bieżące dokumenty potwierdzające, że usługa będąca przedmiotem umowy jest wykonywana przez osoby będące pracownikami. 11. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania dotyczącego zatrudnienia osób objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, Zamawiający może zawiadomić o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosowanego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Powyższa możliwość znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o pracę. Niewypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może też być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 14. Zamawiający, dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, pod warunkiem spełnienia przez pracowników ochrony podwykonawcy następujących wymagań: - świadczenia usług ochrony wyłącznie przez osoby zatrudnione na umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917); - świadczenia usług ochrony wyłącznie przez osoby objęte w całym okresie obowiązywania kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do wykonania usług będących przedmiotem Umowy. - świadczenia usług ochrony wyłącznie przez osoby, których wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w Ustawie z dnia 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2018.2177 t.j. z dnia 2018.11.21); - świadczenia usług ochrony w porze nocnej wyłącznie przez osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji; - posiadania przez podwykonawcę koncesji wydanej przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (i Administracji) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie stosuje się tego warunku. Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu oceny spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz oferty, informacja o przynależności do grupy kapitałowej lub braku takiej przynależności, pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach