Przetargi.pl
Zapewnienie usług ochrony osób i mienia na potrzeby imprez i innych projektów organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE ogłasza przetarg

 • Adres: 30-311 Kraków, WYGRANA 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 354 25 00 , fax. 12 354 25 01
 • Data zamieszczenia: 2024-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
  WYGRANA 2
  30-311 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 354 25 00, fax. 12 354 25 01
  REGON: 351210040
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie usług ochrony osób i mienia na potrzeby imprez i innych projektów organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług ochrony osób i mienia na potrzeby imprez i innych projektów organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. Orientacyjny opis i harmonogram przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Wskazane w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, wydarzenia (imprezy), na potrzeby których planowane są usługi ochrony w ramach realizacji niniejszego zamówienia mają charakter orientacyjny, co oznacza, iż liczba i rodzaj poszczególnych imprez może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach