Przetargi.pl
Przebudowa drogi na odcinku od drogi powiatowej 1734Z do Lutkowa

Gmina Dobrzany ogłasza przetarg

 • Adres: 73-130 Dobrzany, ul. Staszica 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915620202
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrzany
  ul. Staszica 1
  73-130 Dobrzany, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915620202
  REGON: 811685674
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi na odcinku od drogi powiatowej 1734Z do Lutkowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi na odcinku od drogi powiatowej 1734Z do Lutkowa”, na terenie działek:1) 476/2, 477, 478 obręb Szadzko,2) 81, 102, 350 obręb Kępno,3) 307/1, 307/2, 307/6, 308/9, 310/3, 310/4, 310/5 obręb Kozy,4) 380, 381/1, 381/2, 432/5, 470 obręb Lutkowo,5) 42/1, 47, 53, 54, 59, 143, 184 obręb Mosina.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233226-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach