Przetargi.pl
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dojazdowej przy ul. Spokojnej w Wolinie

GMINA WOLIN ogłasza przetarg

 • Adres: 72-510 Wolin, ul. Zamkowa 23
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48512186788 , fax. +48913261429
 • Data zamieszczenia: 2022-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA WOLIN
  ul. Zamkowa 23
  72-510 Wolin, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48512186788, fax. +48913261429
  REGON: 811685510
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dojazdowej przy ul. Spokojnej w Wolinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dojazdowej przy ul. Spokojnej w Wolinie”, w tym wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny Przedmiot: 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych. 2. Zamówienie obejmuje niżej wymienione roboty budowlane: 1) Przebudowę drogi wewnętrznej na terenie dz. nr 106/1 i 107/5 obręb geodezyjny 4 Wolin o długości 117,5 m i szerokości jezdni 5,00m z miejscowym poszerzeniem na łuku do 5,50m, w technologii kostki betonowej, z poboczami gruntowymi szerokości 0,75m po obu stronach drogi, oraz zjazdami z kostki betonowej; 2) Wykonanie odcinka 33,0m instalacji kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur strukturalnych PVC 300, wraz ze studnią betonową Ø1200, oraz 5 wpustami ulicznymi, z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 107/5. Inwestycja jest realizowana na podstawie: 1) Zgłoszenia budowy złożonego do Starosty Kamieńskiego w dniu 09.11.2021r. 2) Warunków przyłączenia do sieci z dnia 07.07.2021r., znak DW.522.169.2021.AK, MPGiK Wolin. 3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: a. Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ,w skład której wchodzi: 1) Projekt budowlano wykonawczy - branża drogowa, 2) Projekt budowlano wykonawczy - branża sanitarna, 3) Specyfikacje techniczne, 4) Przedmiar robót, b. Projektowane Postanowienia Umowy stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233226-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach