Przetargi.pl
Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ogłasza przetarg

 • Adres: 78-230 Karlino, Szymanowskiego 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  Szymanowskiego 17
  78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 330052240
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parseta.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zadanie częściowe nr 1 - zaprojektowanie oraz termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu - zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód i decyzji, w szczególności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji oraz wykonanie robót budowlanych, w szczególności, wykonanie prac przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, prac ziemnych i fundamentowych, prac murarskich, izolacyjnych, dociepleniowych, dekarskich, instalacyjnych, sanitarnych, wykończeniowych, prac związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, prac remontowych, przebudowa wjazdu, wymiana ogrodzenia, wykonanie zagospodarowania terenu, w tym m.in. nasadzenia, renowacja trawników, dostawa i montaż fabrycznie nowych elementów placu zabaw, renowacja oraz wykonanie nowych chodników, dostawa i montaż fabrycznie nowych elementy małej architektury, a także dostawa wyposażenia m.in. pomieszczeń pokoi, łazienek, sali bioróżnorodności, jadalni i kuchni, wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji inwestycji tablicy z informacją o źródle finansowania (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrówz dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953).I. zadanie częściowe nr 2 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu” - zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usług w zakresie pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego t.j. świadczenie usługi dotyczącej koordynacji, zarządzania, kontroli, robót budowlanych wszystkich branż oraz dostaw dla realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu”.II. Zmiany umowy dla zadania częściowego nr 2.1. Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności, w przypadku:1) zmian terminu - termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionej okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z:a) opóźnień lub innych okoliczności zawinionych przez zamawiającego lub przez osoby trzecie, za które wykonawca lub zamawiający nie ponosi odpowiedzialności,b) działania siły wyższej (klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą zamawiającego lub wykonawcy),c) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionych przez strony, niemożliwych do przewidzenia przeszkód formalno-prawnych, np. dotyczących decyzji, opinii lub wniosków skierowanych przez organy administracji publicznej.W wyżej wymienionych okolicznościach strony ustalą nowe terminy umowne, z tym, że zakres zmiany terminu musi być proporcjonalny do przyczyny jaka ją spowodowała - przy czym każda zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw;2) zmian osób wskazanych w wykazie osób dotyczącym przedmiotowego postępowania, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, na inne osoby legitymujące się co najmniej uprawnieniami i doświadczeniem wymaganymi do wykazania spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu;3) zmian stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - wysokość wynagrodzenia wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniona o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek tych podatków obowiązującychw dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;4) zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę oraz jeżeli wykonawca wykaże, że osoby wykonujące przedmiot umowy osiągały minimalne wynagrodzenie za pracę, stanowiącą przedmiot umowy;5) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne - każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej stronyo przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;6) zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowaw ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.2. Strony dopuszczają również możliwość zmiany sposobu rozliczania wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy lub terminów i sposobu dokonywania płatności w związku ze zmianami umowy dokonanymi na podstawie zapisów umownych. W takich przypadkach wskazanych, kierując się tym poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany dostosowujące realizację przedmiotu umowy do zmienionych okoliczności faktycznych wskazanych powyżej.3. Waloryzacja wynagrodzenia:1) każda ze stron może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżenia) kosztów związanych z realizacją zamówienia o ponad 30% wartości w porównaniu z ich wartością w dniu złożenia oferty;2) wysokość zmiany wynagrodzenia ustalana jest w oparciu o wskaźniki procentowych zmian przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS); 3) wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia podlega złożeniu w terminie do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego prac, wniosek złożony po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem. W przypadku uwzględnienia wniosku strony podpisują aneks do umowy. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia wynosi 10% kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 umowy. Zmiana wynagrodzenia może następować w dowolnym okresie trwania umowy, jednak nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Za początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje się dzień złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia w siedzibie strony lub datę jego nadania w urzędzie pocztowym przesyłką poleconą.4. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, wykonawca składa pisemnie wniosek, w którym w sposób należyty wykaże jaki wpływ w/w zmiany mają na wartość przysługującego mu jeszcze wynagrodzenia ustalonego na podstawie złożonej oferty oraz propozycję nowej wysokości wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają wnioskowane zmiany. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku odpowiednie dokumenty, z których będzie wynikało w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszt wykonania umowy. Wniosek o zmianę wynagrodzenia powinien zostać złożony w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmianę pod rygorem utraty tego prawa, w przypadku późniejszego jego zgłoszenia. Zmiana wynagrodzenia następuje po zawarciu przez strony odpowiedniego aneksu do umowy.5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na zasadach określonych ustępami poprzedzającymi zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen lub kosztów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium (tylko dla zadania częściowego nr 1):1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 30000,00 zł.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, z oznaczeniem przedmiotowego postępowania.3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.5. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:nr konta: 90 1090 2646 0000 0001 4984 02146. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania wykonawcy ofertą, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.7. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywaniai wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium - zgodnie z przepisami ustawy Pzp.8. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia;3) kwotę gwarancji/poręczenia;4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawieart. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 ze zm.) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej dla zadania częściowego nr 1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000,00zł;2) zdolności technicznej lub zawodowej dla zadania częściowego nr 1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że:a) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie lub budowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 1 500 000,00zł brutto każda - zamawiający zastrzega, że nie jest dopuszczalna łączna ocena spełnienia tego warunku, tzn. że co najmniej 2 ww. roboty budowlane musi wykonać jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca,b) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu oraz posiadającą uprawnienia budowlane* do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,c) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu oraz posiadającą uprawnienia budowlane* do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,d) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu oraz posiadającą uprawnienia budowlane* do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,e) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu oraz posiadającą uprawnienia budowlane* do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,f) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako Kierownik budowy, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,g) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako Kierownik robót elektrycznych, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót instalacyjnych w branży elektrycznej oraz posiadającą uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,h) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako Kierownik robót instalacyjnych, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót instalacyjnych w branży sanitarnej oraz posiadającą uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.Warunki dotyczące dysponowania ww. osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, zostaną uznane za spełnione również wtedy, gdy wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, która łącznie posiadać będzie wymagane uprawnienia oraz doświadczenie dla kilku tych osób;3) zdolności technicznej lub zawodowej dla zadania częściowego nr 2. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową lub rozbudową lub remontem obiektów kubaturowych, o wartości robót budowlanych co najmniej 1 000 000,00zł brutto każda,b) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane* w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,c) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane* w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,d) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane* w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Warunki dotyczące dysponowania ww. osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, zostaną uznane za spełnione również wtedy, gdy wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, która łącznie posiadać będzie wymagane uprawnienia oraz doświadczenie dla kilku tych osób.*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 334.).2. Przeliczanie walut obcych na złote polskie przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach