Przetargi.pl
"Budowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne"

GMINA PŁOTY ogłasza przetarg

 • Adres: 72-310 Płoty, pl. Konstytucji 3 Maja 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 033 405
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA PŁOTY
  pl. Konstytucji 3 Maja 1
  72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 033 405
  REGON: 811684479
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ploty.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Budowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne", które realizowane będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAWARTY JEST W PROGRAMIE FUNKCJINALNO-UŻYTKOWYM stanowiącym załącznik nr 9 do ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI.W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NALEŻY RÓWNIEŻ WYKONAĆ ZAGOSPODAROWANIE TERENU (zakres nie jest ujęty w PFU):• drogi i place manewrowe z kostki brukowej. Przewidywana powierzchnia – ok. 600m2.• zamontować bramę wjazdową zamykaną na kłódkę oraz furtkę zamykaną na klucz lub kłódkę.• ogrodzenie w miejscu starego ogrodzenia. Łączna długość – ok. 370 mb. ogrodzenie wykonać z siatki stalowej powlekanej tworzywem sztucznym z dolną płytą - cokołem , o wysokości 1,5m wraz z drutami naciągowymi oraz osprzętem. Zabezpieczyć antykorozyjnie słupki ogrodzeniowe.• plantowanie całości terenów zielonych z obsianiem trawy .Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach