Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki

Gmina Kruszwica ogłasza przetarg

 • Adres: 88-150 Kruszwica, ul. Nadgoplańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 515 010 , fax. 523 516 021
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kruszwica
  ul. Nadgoplańska 4
  88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 515 010, fax. 523 516 021
  REGON: 92350777000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Zamawiający: Gmina Kruszwica Termin realizacji: do 31.08.2020 r. 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej w zarządzie Gminy Kruszwica, zlokalizowanej na działkach nr 73/1 i 85 w miejscowości Chełmiczki, celem nadania paramentów umożliwiających zaliczenie do kategorii dróg publicznych. Obejmuje odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 150826C do drogi powiatowej nr 2589C. Droga gminna zlokalizowana na działkach nr 73/1 i 85 posiada nawierzchnię gruntową, utwardzoną warstwą żużla grubości 10÷22cm o zmiennych i nieregularnych parametrach geometrycznych i mechanicznych oraz nieokreślonej kategorii ruchu. Szerokość jezdni zmienna 3,5÷5m. W ciągu odcinka drogi występują zjazdy na drogi wewnętrzne oraz zjazdy na posesje indywidualne i pola uprawne. Początkowy odcinek do km 0+200 przebiega przez tereny objęte zabudową jednorodzinną i zagrodową. Na dalszym odcinku występują głównie pola uprawne oraz sporadyczna zabudowa zagrodowa. Ukształtowanie terenu jest pagórkowate, odcinek przebiegający na działce nr 73/1 w początkowym przebiegu zlokalizowany jest na zboczu wzgórza, z wyraźnie wyższą lewą stroną. Na początku odcinka w pasie drogowym występuje skarpa z uskokiem terenu około 1m. Na wysokości działki nr 386/1 w pasie drogowym, na górze skarpy wykonano ogrodzenie z siatki stalowej. Ponadto na wysokości działki nr 386/2 na górze skarpy znajduje się słup telekomunikacyjny, drewniany. Natomiast na wysokości działki nr 385 nasadzono żywopłot. Na odcinku w kilometrze 0+000÷ 0+200 występują łuki poziome o kącie zmiany trasy od kilku do kilkunastu stopni. Natomiast w miejscu zmiany przebiegu drogi z działki nr 73/1 na działkę nr 85 następuje zmiana przebiegu drogi o kącie zwrotu zbliżonym do 60º. W pasach zieleni i na rowach występuje roślinność trawiasta oraz pojedyncze drzewa o zróżnicowanych gatunkach i wieku. W pasie drogowego przebiega napowietrzna linia energetyczna oraz częściowo w pasie, częściowo poza nim sieć wodociągowa. Lokalnie wykonano podziemne przyłącza energetyczne od słupów energetycznych do posesji oraz w działce nr 85 wykonano przyłącze telekomunikacyjne od drogi powiatowej do działki nr 86/1. Na włączeniu w drogę powiatową wykonano przepust śr. 40cm pod zjazdem na drogę wewnętrzną, z umocnionymi wlotem i wylotem ściankami betonowymi. Na podstawie przeprowadzonych przez TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Śmigielski badań pod warstwą istniejącego żużla grubości 10÷22cm stwierdzono występowanie gruntów piasków średnich o miąższości 40÷130 cm, pod którą zalegają warstwy gliny. Dla odcinka o miąższości warstwy piasku powyżej 100cm warunki gruntowe określono jako G1, dla niższej miąższości określono na G4. Z uwagi na stosunkowo krótki odcinek przebudowywanej drogi, ze względów technologicznych, przyjęto jednolitą konstrukcję jezdni na całej długości jej przebiegu, dostosowaną do warunków gruntowych G4. Warunki wodne określono jako dobre. Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. W obrębie skrzyżowania z drogą gminną 150826C zainstalowano lustro drogowe okrągłe. Na odcinku w km 0+030 ÷ 0+260 oraz w km 550÷760 wprowadzono ograniczenie prędkości znakami B-33 „30” (brak znaków odwoławczych). Brak oznakowania w obrębie włączenia w drogę powiatową nr 2589C. Droga gminna nr 150826C w obrębie włączenia drogi na działce nr 73/1 znajduje się w obrębie oznakowania „obszar zabudowany”. Brak jest „domknięcia” strefy w ciągu drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach 73/1 i 85 (obecnie droga gruntowa). Drogę zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi inwestora, z zachowaniem ograniczeń wynikających z warunków terenowych. Przyjęto następujące parametry projektowe: - kategoria ruchu KR1 - klasa drogi – D - prędkość projektowa – 30 km/h - szerokość jezdni bitumicznej 5,0 m z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym 0/31,5mm na szerokości 0,75m. - odwodnienie za pomocą spadków poprzecznych na przyległe istniejące i projektowane rowy odwadniające częściowo na pasy zieleni. - zapewnienie możliwości swobodnego dojazdu do posesji oraz pól uprawnych. Roboty rozbiórkowe obejmują: - rozbiórkę istniejącej nawierzchni żużlowej - rozbiórkę istniejących nawierzchni zjazdów - wymianę istniejącego przepustu na włączeniu w drogę powiatową nr 2589C - przestawienie ogrodzenia na wysokości działki nr 386/1. Zakres robót ziemnych obejmuje: - usunięcie warstwy humusu - wykonanie wykopów – w tym korytowanie jezdni i utwardzonych poboczy - wykonanie rowów i profilowanie istniejących - wykonanie nasypów - wykonanie koryt pod zjazdy - ułożenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem trawą na skarpach nasypu drogi oraz skarpach i dnie rowu. Humusowanie należy wykonać wzdłuż poboczy oraz na projektowanych rowach przydrożnych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić zamiar ich rozpoczęcia gestorom urządzeń zgodnie z uzgodnieniami branżowymi oraz zapoznać się z naniesieniami tych urządzeń. Roboty ziemne wykonać zgodnie z tabelą robót ziemnych i przekrojami poprzecznymi. W planie przebieg trasy dostosowano do warunków terenowych, istniejącego zagospodarowania terenu, szerokości pasa drogowego oraz przebiegu istniejącej jezdni i ukształtowania terenu. Ogrodzenie wykonane w pasie przebudowywanej drogi na wysokości działki nr 386/1 należy przestawić na granicę pasa drogowego. Z uwagi na zły stan techniczny ogrodzenia należy wymienić słupki i siatkę ogrodzenia. Istniejący żywopłot na wysokości działki nr 385 należy usunąć lub przesadzić, jeżeli będzie taka możliwość. Na wysokości działki nr 74/1 projektowana nawierzchnia jezdni koliduje z istniejącym słupem energetycznym. Słup należy przestawić zgodnie z projektem branży elektrycznej. Przestawienie słupa spowoduje korektę przebiegu linii napowietrznej, co powodowałoby kolizję z istniejącym drzewostanem. Drzewa kolidujące z linią energetyczną należy usunąć, i wykonać nasadzenia zastępcze, zgodnie z decyzją Starosty Inowrocławskiego OSR.613.1.61.2019. Słup telekomunikacyjny na wysokości działki nr 386/2 znajdzie się w skarpie wykopu drogi, wobec czego, z uwagi na możliwość utraty stateczności przez fundament słupa, zaprojektowano wykonanie wzdłuż pobocza murku oporowego z bloczków betonowych (dopuszcza się wykonanie murku kamiennego lub betonowego po uzyskani akceptacji inwestora). Na wysokości działki nr 86/1 w km 0+624,73 ÷ 0+654,86 zaprojektowano wykonanie opaski postojowej szerokości 2,3÷2,5 m z kostki betonowej. Na działkę nr 63/1 w miejscu istniejącego zjazdu z kostki betonowej zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, na pozostałe działki zaprojektowano zjazdy bitumiczne. W miejscach o wystarczającej szerokości pasa drogowego zaprojektowano wykonanie rowów przydrożnych, bezodpływowych. Drogę zlokalizowaną na działkach nr 73/1 i 85 objętą opracowaniem oznaczono w projekcie jako A-B. Długość tego odcinka drogi wynosi 774,24 m. W planie występują załamania i łuki poziome o promieniach od 30 m do 200m. Jezdnia na całej długości trasy szerokości 5,0 m poszerzona na łuku w km 0+504,91 ÷ 0+529,53 do 7,3m. Poszerzenie wykonać poprzez zwiększenie promienia wewnętrznej krawędzi jezdni do 40m i zmniejszenia promienia zewnętrznej krawędzi jezdni do 20m. Spadki porzeczne jezdni jednostronne 2% o zmiennych kierunkach spadku, na łuku 0+504,91 ÷ 0+529,53, jednostronny 7% w kierunku środka łuku. Profil podłużny drogi odwzorowuje stan istniejący. W odcinku początkowym z uwagi na występujące zjazdy na przyległe posesje niweletę jezdni dostosowano do istniejącego terenu z drobnymi korektami mającymi na celu zachowanie jej płynności i ograniczenie liczby punktów załamań i łuków pionowych. Zjazd na posesje o istniejącej nawierzchni z kostki betonowej przewidziano do rozbiórki i wykonania nowej nawierzchni również z kostki betonowej, pozostałe zjazdy zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej. W przypadku zjazdów, na których wykonanie normatywnego spadku podłużnego (maks. 5%) jest niemożliwe z uwagi na występujące różnice wysokości drogi i przyległego terenu należy wykonać powiązania z kruszywa łamanego gr. średniej 15cm, niwelującego różnicę wysokości lub wykonać niwelację terenu dowiązującą go do poziomu zjazdu. Zjazdy z kostki betonowej zaprojektowano w następującej konstrukcji: - kostka betonowa o gr. 8,0 cm (kostka zgodna z PN-EN 1338 klasy 2B; 3D;4I) - podsypka cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3,0 cm, (kruszywo na podsypkę zgodne z PN-EN 13242) - podbudowa z betonu C8/10, wg WT5 - gr. 15 cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WT5 – gr.15 cm - grunt rodzimy zagęszczony o E2=min. 80MPa (zjazd zlokalizowany na odcinku o miąższości warstwy piasku powyżej 1m). Zjazdy bitumiczne zaprojektowano w następującej konstrukcji: - 5cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 - 15 cm - podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/31,5 wg WT-4 - 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WT5 - grunt rodzimy zagęszczony o E2=min. 80MPa (min. 25 MPa na odcinku występowania gruntów kategorii G4) (z uwagi na wyniesienie zjazdów względem jezdni przyjęto łączną grubość konstrukcji nawierzchni i gruntów rodzimych lub nasypowych z piasku powyżej 0,5m). Przed ułożeniem każdej warstwy bitumicznej należy wykonać oczyszczenie warstwy podkładowej i jej skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową. Na wysokości działki nr 86/1, na której znajduje się zabudowa zagrodowa prowadząca przetwórstwo warzyw, zaprojektowano wykonanie opaski postojowej o następującej konstrukcji: - kostka betonowa o gr. 8,0 cm (kostka zgodna z PN-EN 1338 klasy 2B; 3D;4I) - podsypka cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3,0 cm, (kruszywo na podsypkę zgodne z PN-EN 13242) - podbudowa z betonu C8/10, wg WT5 - gr. 15 cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WT5- gr.15 cm - grunt rodzimy zagęszczony o E2=min. 80MPa (z uwagi na wyniesienie opaski względem jezdni przyjęto łączną grubość konstrukcji nawierzchni i gruntów rodzimych lub nasypowych z piasku powyżej 0,5m). Z uwagi na technologię robót przewidziano na całej długości robót następującą konstrukcję jezdni: - 4cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2 - 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2 - 20 cm - podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4 - 21 cm – warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 wg WT5 - grunt rodzimy zagęszczony o E2= min. 25MPa Przed ułożeniem każdej warstwy bitumicznej należy wykonać oczyszczenie warstwy podkładowej i jej skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową. Warstwę ścieralną należy ułożyć pełną szerokością, bez szwu podłużnego. Na odcinkach gdzie ze względu na warunki terenowe lub technologiczne nie będzie możliwe wykonanie nawierzchni bez szwu, należy zastosować taśmy bitumiczne. Na całości opracowania zaprojektowano obustronne pobocza o szerokości 0,75m o spadkach poprzecznych 8% wzdłuż dolnej krawędzi jezdni oraz spadek jak na jezdni od strony wyższej krawędzi jezdni. Pobocza zaprojektowano, jako umocnione kruszywem łamanym 0/31,5mm, warstwa grubości 15cm. Na całym odcinku drogi objętym opracowaniem odwodnienie drogi powierzchniowe, za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległe tereny zielone lub do istniejących i projektowanych rowów przydrożnych, bezodpływowych. Głębokość rowu zmienna, wg niwelety dna rowu. Rowy ze skarpami o spadkach 1:1,5. Szerokość dna rowu 40cm. Rowy nie posiadają ujścia i nie będą prowadzić wód w sposób ciągły lub okresowy, nie stanowią rowów w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. „Prawo wodne” (art. 16 pkt. 47). W obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2589C zaprojektowano w km 0+771,12 remont przepustu pod jezdnią drogi wewnętrznej. Remont obejmuje wymianę istniejącej rury betonowej o średnicy 40cm na rurę z HDPE również o średnicy 40cm. Długość rury przepustu 10m. Rurę ułożyć na ławie żwirowej gr. 20cm. Wlot i wylot przepustu umocnić narzutem kamiennym gr. 15cm układanym na podkładzie z betonu C8/10. W sąsiedztwie słupa telekomunikacyjnego na wysokości działki nr 386/2, w km 0+043,65÷ 0+45,15 z uwagi na możliwość utraty stateczności przez fundament słupa, zaprojektowano wykonanie wzdłuż pobocza murku oporowego z bloczków betonowych (dopuszcza się wykonanie murku kamiennego lub betonowego po uzyskani akceptacji inwestora). Długość murku 1,5m. Murek wynieść na wysokość 0,75m powyżej krawędzi pobocza i zagłębić na 0,75m poniżej. Pod spodnią warstwę bloczków wykonać warstwę wyrównująco – wzmacniającą z betonu C8/10 gr. 10cm. W obrębie projektowanego murku występują piaski średnie (grunty niewysadzinowe) o miąższości powyżej 1m. W zakresie branży elektrycznej planuje się przestawienie słupa linii napowietrznej typu N-10,5/10E wraz z oprawą oświetleniową oraz przełożenie istniejącej linii kablowej. Prace należy wykonać zgodnie z opracowaniem branżowym. 2. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: a) Projekt wykonawczy branży drogowej „Przebudowa drogi w zarządzie gminy Kruszwica zlokalizowanej w miejscowości Chełmiczki na działkach nr 73/1 i 85” opracowany przez Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki z siedzibą w Inowrocławiu przy Al. Kopernika 5/71. b) Projekt architektoniczno – budowlany branży instalacyjnej elektrycznej „Przebudowa drogi w zarządzie gminy Kruszwica zlokalizowanej w miejscowości Chełmiczki na działkach nr 73/1 i 85” opracowany przez Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki z siedzibą w Inowrocławiu przy Al. Kopernika 5/71. c) Projekt stałej organizacji ruchu „Przebudowa drogi w zarządzie gminy Kruszwica zlokalizowanej w miejscowości Chełmiczki na działkach nr 73/1 i 85” opracowany przez Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki z siedzibą w Inowrocławiu przy Al. Kopernika 5/71. d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót branży drogowej „Przebudowa drogi w zarządzie gminy Kruszwica zlokalizowanej w miejscowości Chełmiczki na działkach nr 73/1 i 85” opracowane przez Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki z siedzibą w Inowrocławiu przy Al. Kopernika 5/71. e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót branży instalacyjnej elektrycznej „Przebudowa drogi w zarządzie gminy Kruszwica zlokalizowanej w miejscowości Chełmiczki na działkach nr 73/1 i 85” opracowane przez Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki z siedzibą w Inowrocławiu przy Al. Kopernika 5/71. 3. Wytyczne dla oferenta: a) Szczegółowe informacje zawierają projekt wykonawczy branży drogowej, projekt architektoniczno – budowlany branży instalacyjnej elektrycznej, projekt stałej organizacji ruchu oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót branży drogowej i instalacyjnej elektrycznej natomiast przedmiary robót są elementami pomocniczymi. b) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie terenu na gruncie nie należącym do inwestora, a także wszelkie opłaty za przygotowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji czasowej organizacji ruchu drogowego przed rozpoczęciem robót. c) Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów i zapewnienia nadzoru ze strony gestorów sieci (wod.-kan., telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne) zgodnie z warunkami uzgodnień i obowiązujących przepisów prawa. d) Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. e) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. f) Do obowiązków Wykonawcy należy informowanie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac Zamawiającego, mieszkańców o utrudnieniach. Komunikat należy podać w formie ogłoszeń lub obwieszczeń. g) W przypadku braku możliwości dojazdu pojazdu do odbioru odpadów komunalnych wykonawca będzie zobowiązany udzielić pomocy sprzętowej celem przetransportowania pojemników w miejsce ich odbioru przez specjalistyczne pojazdy. h) Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia gestorom sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej, elektrycznej plac budowy celem sprawdzenia stanu technicznego w/w instalacji oraz wymiany uszkodzonych elementów lub usunięcia ewentualnych awarii. i) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego akceptacji kształtu oraz kolorów materiałów brukarskich przed zamówieniem. j) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ruchu pieszego oraz dostępu do posesji. k) Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do powtórnej eksploatacji np. hydranty, kratki kanalizacyjne, włazy należy dostarczyć zabezpieczone przed uszkodzeniami w trakcie transportu na składowisko Zamawiającego. Materiały należy przekazać protokolarnie. l) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: - pracownik budowy – prace drogowe, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Szczegółowe wymagania w związku z art. 29 ust. 3a ustawy PZP zostały przedstawione w § 19 projektu umowy. m) Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy. n) Zamawiający wymaga przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego do umowy. 4. Finansowanie zamówienia: Planowana jest realizacja zadania z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą w chwili, gdy zostanie zawarta umowa o dofinansowanie. Tym samym, na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp: Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 17.000,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 02.03.2020 r. do godz. 11:00. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 103 (wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 103), a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- / Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki / b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy; oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach