Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku – I etap

Gmina Rzgów ogłasza przetarg

 • Adres: 95030 Rzgów, Plac 500-Lecia
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 141 109 , fax. 422 141 207
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rzgów
  Plac 500-Lecia 22
  95030 Rzgów, woj. łódzkie
  tel. 422 141 109, fax. 422 141 207
  REGON: 47205782700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rzgow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku – I etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest pierwszy etap przebudowy drogi gminnej w miejscowości Grodzisko na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 do granic Rzgowa. Zadanie będzie realizowane na fragmencie od 0+000 do 0+662 km – długość 662 m. Zakres prac: • regulacja wysokościowa skrzynek wodociągowych • przebudowa nawierzchni jezdni – wymiana konstrukcji • budowa chodnika • budowa zjazdów • umocnienie rowów elementami betonowymi wraz z budową przepustów pod zjazdami o powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej: 3650 m2 o powierzchnia chodnika z kostki betonowej: 710 m2 o powierzchnia zjazdów: 1300 m2 2. STAN ISTNIEJĄCY Szerokość jezdni wynosi 5,5 m, nawierzchnia bitumiczna. Szerokość pasa drogowego: 12÷13 m. Odwodnienie drogi – rowy. Chodników brak. Występujące uzbrojenie pasa drogowego: - wodociąg wo160 - gazociąg gs 125 - kable energetyczne en - kable teletechniczne t 3. ROBOTY OBJĘTE ZAMÓWIENIEM: • rozbiórkowe – dotyczą istniejącej nawierzchni bitumicznej, przepustów i częściowo zjazdów • zabezpieczające i regulacje - dotyczą regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych, hydrantów i studzienek teletechnicznych • wykopy – pod konstrukcję jezdni z wywózką na odległość do 5 km • odwodnienie korpusu drogowego – do istniejących rowów, które należy odmulić, pogłębić, wyprofilować i wstawić korytka betonowe; należy też wykonać przepusty pod zjazdami (53 sztuki) wraz z przyczółkami • wykonanie podbudowy – z gruntu stabilizowanego cementem grubości 10 cm i kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie o grubości 15 cm. • wykonanie nawierzchni bitumicznej: - warstwa gruntu stabilizowanego cementem – 15 cm - warstwa kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie – 23 cm -warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 – 6 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12 – 4 cm Łączna grubość konstrukcji jezdni: 48 cm. • wykonanie chodnika – podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem i kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie z warstwą ścieralną z kostki betonowej o grubości 8 cm, szarej z elementami czerwieni; chodnik od strony jezdni ograniczony krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm, a z drugiej strony obrzeżem betonowym 8x30 cm. • wykonanie pobocza – po jednej stronie jezdni, o szerokości 0,5 m, grubości 10 cm, z kruszywa kamiennego lub destruktu bitumicznego • wykonanie zjazdów – należy je utwardzić w istniejącej lokalizacji kostką betonową, czerwoną; większość zjazdów będzie wymagała korekty wysokościowej • wymiana istniejących znaków drogowych na nowe; oznakowanie poziome grubowarstwowe warz z symbolami malowanymi ręcznie 4. UWAGI KOŃCOWE Rozwiązanie projektowe nie przewiduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Istnieje potrzeba regulacji zasuw wodociągowych i likwidacji hydrantów na nieczynnym wodociągu. Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem gestorów sieci. Wykonawca robót drogowych jest zobowiązany do stosowania tymczasowych urządzeń (tj. zapór, świateł ostrzegawczych i sygnałów) zapewniających bezpieczeństwo pojazdów i pieszych w czasie prac. Wykonawca we własnym zakresie musi uwzględnić: • obsługę geodezyjną zarówno w trakcie wykonywania robót jak i po ich zakończeniu – inwentaryzacja geodezyjna • zaplecze budowy • organizację ruchu drogowego Przedstawiony wyżej zakres robót szczegółowo opisuje dokumentacja projektowa w zakresie I etapu zadania „Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem przez Grodzisko od drogi wojewódzkiej nr 714 do granic Rzgowa”, tj. km od 0+000 do 0+662. Kalkulację kosztów należy wykonać w oparciu o przedmiar właściwy dla I etapu ww. zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy zł). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A. I/O RZGÓW Nr rachunku: 79 124034351111000030275799 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: IN 271/6/19 (Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu). b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach