Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej ul.Granicznej w miejscowości Racławiczki.

Gmina Strzeleczki ogłasza przetarg

 • Adres: 47-364 Strzeleczki, ul. Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4076660 , fax. 77 4076661
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzeleczki
  ul. Rynek 4
  47-364 Strzeleczki, woj. opolskie
  tel. 77 4076660, fax. 77 4076661
  REGON: 53838900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzeleczki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej ul.Granicznej w miejscowości Racławiczki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w miejscowości Racławiczki. Przedmiotowa droga stanowi w chwili obecnej dojazd do zabudowań mieszkalnych. Długość odcinka tej drogi to 505,35m oraz szerokość 4,4 - 5,0m. Nawierzchnia drogi jest bitumiczna z licznymi ubytkami i deformacjami. W pasie drogowym znajduje się również chodnik który jest w złym stanie technicznym liczne ubytki oraz połamane płyty chodnikowe. Przebudowa drogi polegała będzie na rozbiórce i wykorytowaniu nowej konstrukcji zgodnie z przekrojami. na całym odcinku zostanie przebudowany chodnik o szer.2,0m.Nowa nawierzchnia wykonana będzie z betonu asfaltowego( warstwa ścieralna o raz warstwa wiążąca). Chodnik zo9satnie wykonany z kostki betonowej wibroprasowanej. Odwodnienie drogi będzie odbywać się poprzez przebudowany kanał betonowy do istniejącej kanalizacji deszczowej. W ramach tej przebudowy należy wykonać wymianę istniejącego oświetlenia w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga szczególnego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach