Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej ul. Twardowskiego w Kaletach

Miasto Kalety ogłasza przetarg

 • Adres: 42-660 Kalety, Żwirki i Wigury
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3527630, , fax. 34 3527635
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kalety
  Żwirki i Wigury 2
  42-660 Kalety, woj. śląskie
  tel. 34 3527630, , fax. 34 3527635
  REGON: 15139870600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kalety.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej ul. Twardowskiego w Kaletach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podstawowe roboty i wielkości. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Twardowskiego w Kaletach, nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm – szara, o powierzchni 748 m2, nawierzchnia wjazdów na posesje z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm – kolor, o powierzchni 98,5 m2. Kanał deszczowy PCV śr. 200 mm długości 111 mb, kanały PCV śr. 160 mm dł. 42,7 m. Całkowita długość przebudowywanego odcinka to: 131,3 m o szerokości jezdni 5,5 m. Szczegółowy zakres oraz technologię wykonania i odbioru robót określają: projekty budowlano-wykonawcze - przedmiary robót w/w zakresie w ujęciu kosztorysowym i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszych SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa dnia 17 sierpnia 2020 r. do godz. 9:50.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach