Przetargi.pl
Usługa stałego utrzymania porządku i czystości w budynkach oraz terenach zewnętrznych będących w zasobach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-600 Świętochłowice, ul. Tunelowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. (32) 245 48 44
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach spółka z o.o.
  ul. Tunelowa 2
  41-600 Świętochłowice, woj. śląskie, fax. (32) 245 48 44
  REGON: 24327193700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpglswietochlowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa stałego utrzymania porządku i czystości w budynkach oraz terenach zewnętrznych będących w zasobach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa stałego utrzymania porządku i czystości w budynkach oraz terenach zewnętrznych będących w zasobach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę stałego utrzymania porządku i czystości w budynkach oraz terenach zewnętrznych o łącznej powierzchni: 185.944,24 m², w tym: 1) utrzymanie porządku i czystości powierzchni wewnętrznych: 67.579,16 m²; 2) utrzymanie porządku i czystości powierzchni zewnętrznych: 111.409,79 m², w tym: a) utrzymanie porządku i czystości powierzchni zewnętrznych (chodniki, drogi osiedlowe): 32.352,44 m2; b) utrzymanie porządku i czystości podwórek: 79.057,35 m2. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ „Wykaz obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości wraz z harmonogramem” oraz załącznik nr 2 do SIWZ „Wykaz powierzchni wewnętrznych nieruchomości oraz powierzchni zewnętrznych”. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu/wielkości przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy, który może zostać zmniejszony lub zwiększony w związku ze zmianą liczby m2 po-wierzchni wewnętrznych nieruchomości oraz powierzchni zewnętrznych, w przypadku np.: zmiany stanu prawnego budynku/ów zarządzanych przez Zamawiającego; przejęcia budynku w zarządzanie, włączenia nowej powierzchni w zarządzanie, przekazania nieruchomości objętej przedmiotem umowy innemu podmiotowi w zarządzanie, wyłączenia budynku z eksploatacji (np. rozbiórka, re-mont). 5. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia regulują Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 6. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę: 1) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp w zawiązku z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, (przez którego Zamawiający rozumie Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę) zatrudniał na umowę o pracę pracowników (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r., poz. 227) wykonujących czynności, związane z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku (w tym również osoba pełniąca rolę koordynatora. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących prace doraźne (tj. wykonywane raz na półrocze, dwa razy w roku) oraz prace związane z odśnieżaniem. 2) Wykonawca po zawarciu umowy w ciągu 7 dni roboczych złoży wykaz osób wyznaczonych do realizacji umowy, o których mowa w pkt III.6.1) powyżej, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy. 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt III.6.1) powyżej czynności. W tym celu Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nw. dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt III.6.1) powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 5) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. III.3.1) powyżej czynności. 6) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań postawionych Wykonawcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określił w Istotnych postanowieniach umowny. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) formularz ofertowy – Załącznik nr 4 do SIWZ; 2) oświadczenia, o których mowa w pkt. VI.1.1) i VI.1.2) SIWZ – Załącznik nr 5 i 6 do SIWZ, które należy złożyć w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem; oraz jeżeli dotyczy: 3) oświadczenia, o których mowa w pkt VI.2.1) i VI.2.2) SIWZ – pkt. 2 Załącznika Nr 5 i 6 do SIWZ; 4) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa lub inny dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy – oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem; 5) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie – oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem; 6) dowód/dowody wskazujące, że zasoby innych podmiotów, na które powołuje się Wykonawca zostaną mu udostępnione, np. pisemne zobowiązania innych podmiotów, zawierające informacje określone w pkt V.4.2) SIWZ. 2. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt VI.6.1) SIWZ. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu określonego w pkt. VI.6.1) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa VI.6.1) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach