Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Trękusek – Kaborno w Gminie Purda

GMINA PURDA ogłasza przetarg

 • Adres: 11-030 Purda, Purda 19
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48 89 512 22 23
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA PURDA
  Purda 19
  11-030 Purda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48 89 512 22 23
  REGON: 510743189
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Trękusek – Kaborno w Gminie Purda
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej Trękusek – Kaborno w Gminie Purda.Przebudowa drogi gminnej nr 165005N wraz z drogami wewnętrznymi w miejscowości Kaborno o długości 3,5 km i szerokości jezdni 5 m z częściowymi przewężeniami i mijankami wraz z budową oświetlenia i odwodnieniem drogi.2. W zakresie prac przewidziano do realizacji: roboty projektowe obejmujące w szczególności: opracowanie projektu koncepcyjnego do akceptacji Zamawiającego – 5 kpl.,• opracowanie kompletnego projektu budowlanego (projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego), projektu technicznego oraz opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.U.2021 poz. 2351) i wykonawczego wraz z niezbędnymi branżami z uwzględnieniem przebudowy istniejących urządzeń odwadniających jeśli jest wymagana oraz z uwzględnieniem, w przypadku wystąpienia kolizji, wykonania ewentualnych przełożeń/rur ochronnych/wykonania nowych odcinków istniejącej infrastruktury zgodnie z warunkami wydanymi przez Właściciela lub zarządcę sieci kolidującej – 5 kpl.,Projekt ma obejmować nawierzchnię z dwoma warstwami wiążącą i ścieralną, wykonawstwo na odcinku od km 0+000 do km 2+300 warstwa wiążąca natomiast warstwa ścieralna przewidziana będzie jako roboty uzupełniające.• opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych w celu uzyskania stosownych decyzji, uzgodnień i pozwoleń umożliwiających prowadzenie robót budowlanych, decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji i inne jeśli są wymagane prawem.• decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) - Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jej zapisów, w przypadku konieczności jej zmiany dostosowania jej do nowych rozwiązań projektowych. Zamówienie nie obejmuje punktów: od b do g Decyzji środowiskowej nr BiM.6220.2.2022 z dnia 31.05.2022 r.• przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych z przeprowadzeniem uzgodnień/potwierdzeń u poszczególnych gestorów uzbrojenia, dotyczących zlokalizowania istniejących obiektów budowlanych przedstawionych na podkładach geodezyjnych. Mapa do celów projektowych w swojej treści musi zawierać ustalone granice działek ewidencyjnych z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy, usytuowanie drzew i krzewów, pozostałych urządzeń i budowli oraz bezwzględnie całą podziemną infrastrukturę techniczną.• w razie konieczności również inne ekspertyzy, opracowania, raporty, operaty, opracowania dendrologiczne, geotechniczne i geologiczne, oraz inne dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, w tym zgłoszenie/pozwolenia na budowę/ZRiD uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia np. pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie robót zanikających przy przebudowie obiektów istniejących• opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz docelowej wraz z niezbędnymi opiniami• dokumentacja projektowa powinny spełniać w szczególności wymogi określone w wymaganiach ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. 2021 poz. 2454) i w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609 ze zm.).Wykonawca dostarczy dokumentację w formie papierowej i elektronicznej zapisanej: - część tekstowa w pdf. i edytowalnej oraz część rysunkową w pdf i dwg. Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zachowana kolejność stron oraz wszystkie załączniki, opnie, sprawdzenia, uzgodnienia, które wchodzą w jej skład.Roboty budowlane obejmują w szczególności: roboty przygotowawcze, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, roboty rozbiórkowe, odtworzeniowe, roboty ziemne, darniowanie, podbudowy, nawierzchnie utwardzone asfaltowe, budowę murków oporowych i umocnień skarp, wykonanie poboczy, utwardzenie i zagospodarowanie miejsca pod wiatą przystankową, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym oznakowanie pionowe i poziome, wykonanie urządzeń ochrony środowiska – jeżeli będą wymagane w wydanej decyzji środowiskowej, zagospodarowanie terenów zielonych, inne elementy infrastruktury niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania drogi, przebudowa kolizji, przebudowę systemu drenarskiego, jeżeli będzie w kolizji, budowę oświetlenia ulicznego, budowę odwodnienia, w tym kanalizacji deszczowej oraz rowów drogowych wraz z profilowaniem istniejących, pomiary geodezyjne i powykonawcze, zainstalowanie tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi.Szczegóły zakres prac projektowych i robót budowlanych, a także innych wymagania techniczne opisuje Program Funkcjonalno–Użytkowy. Załącznikiem do programu funkcjonalno-użytkowego jest zestawienie szacunkowych ilości planowanych prac. Zestawienie służy do celów pomocniczych natomiast Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnych szczegółowych pomiarów.Zamawiający wprowadza zmiany w programie funkcjonalno-użytkowym w kategoriach:Oświetlenie:- budowa kompletnego ledowego oświetlenia ulicznego wraz z przyłączem (szacunkowa liczba słupów - 9 szt. od działki nr 23/3 do skrzyżowania działki nr 29/1 oraz 91/1 wraz ze skrzynką i kablem zasilającym (do 9 szt.) i ułożeniem rur typu AROT na pozostałej długości oświetlenia z wyjściem do każdego słupa oświetleniowego)Zieleń:Zamówienie nie obejmuje punktów: od b do g Decyzji środowiskowej nr BiM.6220.2.2022 z dnia 31.05.2022 r.Nawierzchnie:Od km 0+000 do km 2+300 – jedna warstwa asfaltu: wiążącaOd km 2+300 do pozostałego zakresu opracowania – dwie warstwy asfaltu: wiążąca i ścieralnaZamawiający zastrzega sobie zmianę ilości wykonywanych robót wraz ze zmianą terminu ich wykonania w zależności od zmian w programie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych lub innych wytycznych wynikających z zawartej promesy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wówczas nastąpią zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.3. Zadanie realizowane jest w ramach - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach