Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr G 155291G w Starej Hucie – droga transportu rolnego 2019 r.

Gmina Kartuzy ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 694 52 00 , fax. 586 945 135
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kartuzy
  ul. gen. Józefa Hallera 1
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 58 694 52 00, fax. 586 945 135
  REGON: 52754600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kartuzy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr G 155291G w Starej Hucie – droga transportu rolnego 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej o nr ew. G155291G przebiegającej na terenie sołectwa Stara Huta na działce o nr ew. gruntu 45 i 66/3 w obr. Stara Huta, jedn. ewid. Kartuzy, polegająca na korytowaniu, wykonaniu podbudowy, ułożeniu płyt typu YOMB na dł. 530 mb, szer. 4,5 m z poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym 2x0,5 m. 2. Zakres prac obejmuje: 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 2) Roboty ziemne – profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 3) Roboty ziemne – korytowanie - z transportem urobku na odległość do 1 km, 4) Wykonanie w pasie drogi oraz na poboczach (szerokość 0,5 m po obu stronach drogi) podbudowy z kruszywa łamanego, 5) Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych (o pow. do 1 m2) oraz włączenie do istniejącej nawierzchni bitumicznej, oporniki betonowe na zakończeniu odcinka, 6) Roboty wykończeniowe – zabezpieczenie kabli rurą osłonową, pogłębienie rowów. 3. Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót lub odcinka robót. Wykonawca oznakowując odcinek robót obejmujący skrzyżowanie ma obowiązek powtórzyć oznakowanie za każdym skrzyżowaniem. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej dołączonej do SIWZ, którą tworzą: uproszczona dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w następującej wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) Oryginał (który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą, np. w dodatkowej kopercie) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach niepieniężnych określonych w Części XI SIWZ. 2) W przypadku osoby (lub osób) działającej w imieniu Wykonawcy w oparciu o odrębnie udzielone pełnomocnictwo - oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach