Przetargi.pl
Roboty budowlane związane z remontem 7 gminnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 31-309 Gdynia, Warszawska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 621 02 70, , fax. 58 620 72 43
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
  Warszawska 67 A
  31-309 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 621 02 70, , fax. 58 620 72 43
  REGON: 36099552100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbilk.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane związane z remontem 7 gminnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem 7 lokali gminnych zlokalizowanych w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni przy ul. Dickmana 38/404, ul. Chwarznieńskiej 6/9, ul. Opata Hackiego 27/46, ul. Handlowej 9B/19, ul. Wiejskiej 3/3, ul. Wiejskiej 3/54 oraz ul. Ramułta 51/19. 2. Roboty budowlane prowadzone będą w wielorodzinnych budynkach, w lokalach mieszkalnych usytuowanych na różnych kondygnacjach budynków położonych na terenie Gdyni. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania zgodnie z technologią robót określoną Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. 4. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy w terminie do 3 dni, teren, na którym mają być wykonywane roboty budowlane stanowiące zakres przedmiotu zamówienia. 5. Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót z branży remontowo-budowalnej. Lokale będące przedmiotem postępowania stanowią odzyskane pustostany. 6. Roboty budowlane w poszczególnych lokalach polegać będą na realizacji prac remontowych, m.in. na wymianie stolarki drzwiowej, przygotowaniu podłoża pod malowanie przez skrobanie, ługowanie, szpachlowanie, malowaniu ścian i sufitów, wykonaniu posadzek, wymianie podłóg i wykładzin PCV, remoncie instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience i kuchni wraz z wymianą armatury (muszle klozetowe, deski sedesowe, spłuczki, zlewozmywaki z bateriami, umywalki z bateriami, wanny z bateriami), remoncie instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów, wykonaniu ekspertyzy kominiarskiej, naprawie instalacji c.o.,, pracach rozbiórkowo-demontażowych, wyniesieniu, wywiezieniu i utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Załącznik nr 6 – Przedmiar robót i rzuty. 7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnej dokumentacji fotograficznej każdego pomieszczenia, w którym będą prowadzone roboty stanowiące przedmiot zamówienia zarówno przed rozpoczęciem robót jak i po ich wykonaniu oraz przekazania wykonanych fotografii Zamawiającemu w formie jpg. na dysku CD. 8. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca: 1) zapewnił prowadzenie robót budowlanych w sposób niezakłócający porządku, zgodnie ze sztuką budowlaną, obwiązującymi przepisami i normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż., przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót u Zamawiającego, 2) zorganizował prace wynikające z przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający korzystania z istniejącej infrastruktury i mediów, w tym wszelkich podjazdów, uliczek oraz obiektów handlowych, usługowych czy wszelkich instytucji i podmiotów funkcjonujących w sąsiedztwie lub pobliżu prowadzonych robót budowlanych, 3) zapewnił niezbędne pozwolenia i dopełnił procedur w przypadku konieczności wjazdu lub pozostawienia pojazdów ciężarowych w strefach ruchu, 4) prowadził wszelkie prace z poszanowaniem istniejącej infrastruktury zielonej, tj. trawników, krzewów, drzew, kwiatów. W przypadku gdy w wyniku robót budowalnych zostanie uszkodzony element infrastruktury zielonej, Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia tego elementu, 5) zapewnił we własnym zakresie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne certyfikaty i atesty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na placu budowy (miejsce wykonania zamówienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę, 6) natychmiastowo zawiadomił Zamawiającego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji, 7) utrzymywał w czystości klatki schodowe, schody i korytarze w budynku w którym realizowane są roboty budowlane, niezwłocznie naprawił ewentualne uszkodzenia na własny koszt, 8) odpowiadał za prawidłową, zgodną z przepisami utylizację wszelkich odpadów powstałych w ramach realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca dokona utylizacji tychże odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami poza terenem realizacji przedmiotu umowy, na swój własny koszt. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających prawidłową gospodarkę odpadami powstałymi w trakcie wykonywanych robót, w tym także odpadami budowlanymi oraz bytowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 9) doprowadził do stanu nie gorszego niż przed przejęciem terenu i obiektów tymczasowo przez siebie użytkowanych oraz do usunięcia spowodowanych przez swoje działania szkód i zniszczeń w infrastrukturze i majątku Zamawiającego lub osób trzecich, 10) prowadził bieżące uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego, 11) zapewnił we własnym zakresie możliwość poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalował dla potrzeb budowy licznik zużycia wody i energii i ponosił koszty ich zużycia w okresie realizacji robót, 12) zrealizował prace z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upoważnionych instytucji (PZH, ITB, itp.), 13) ubezpieczył budowę w związku z ryzkiem wynikającym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialności cywilnej spowodowanej działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących zatrudnionych pracowników i osób trzecich, 14) zawiadomił Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu, 15) przerwał roboty na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczył wykonanie robót przed ich zniszczeniem, 16) wykonał i przekazał Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru, 17) zgłosił przedmiot umowy do odbioru, uczestniczył w czynnościach odbioru i zapewnił usunięcie stwierdzonych wad, 18) zrealizował przedmiot umowy z poszanowaniem zasad obowiązujących w budynkach mieszkalnych, dotyczących przede wszystkim niezakłócania ciszy nocnej oraz przestrzegania porządku. 9. Wykonawca ponosi ryzyko i koszty prowadzenia prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, w tym m.in. osuszania obiektu, stosowania odpowiednich środków chemicznych lub rozwiązań technologicznych w procesie budowy. 10. Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy przekazania Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów lub wyrobów dokumentów potwierdzających, że posiadają one wymagane parametry oraz, że są dopuszczone do stosowania w budownictwie. Dokumenty te będą przedstawione w języku polskim. 11. Wykonawca obowiązany będzie w trakcie realizacji umowy umożliwić dostęp do obiektu oraz realizację robót budowlanych, prac wyposażeniowych lub innych prac innym podmiotom wskazanym przez Zamawiającego. 12. Teren budowy pozostaje w gestii i odpowiedzialności Wykonawcy do czasu zwrotu go Zamawiającemu, co powinno nastąpić nie później, niż w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego robót. 13. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od daty odbioru końcowego całości robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego, a w przypadku odbioru warunkowego licząc od odbioru przez Zamawiającego usunięcia wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zawiera wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – tylko i wyłącznie przelew bankowy na rachunek zamawiającego w banku PKO BP na nr konta: 14 1440 1387 0000 0000 1764 0798 z dopiskiem: Roboty budowlane związane z remontem 7 gminnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się aby do oferty dołączyć kopię dokonanego przelewu. 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. Niezbędnym jest złożenie przez poręczyciela (bank) oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni) zawierającego: - termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę, - informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, nr postępowania, - bezwarunkowe zobowiązanie banku wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, 3) gwarancji bankowych. Niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank (oświadczenie) zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, zawierającej: - termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę, - informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, nr postępowania, - bezwarunkowe zobowiązanie banku wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, 4) gwarancji ubezpieczeniowych. Niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez firmę ubezpieczeniową (oświadczenie) zawierającej: - termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę, - informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, nr postępowania, - bezwarunkowe zobowiązanie firmy ubezpieczeniowej wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). Niezbędnym jest przedłożenie przez poręczyciela pisemnego oświadczenia wobec wierzyciela zawierającego: - termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę, - informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, nr postępowania, - bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 3. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginał dokumentu wadium należy dołączyć do oferty lub złożyć w oddzielnej kopercie w Sekretariacie siedziby Zamawiającego przed terminem składania ofert. 4. Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczonyz postępowania. 5. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument (dokumenty), z którego wynika prawo osoby (osób) do reprezentacji Wykonawcy – podpisania oferty i innych dokumentów składanych razem z ofertą, za wyjątkiem sytuacji jeżeli Zamawiający może uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 60). Wykonawca winien wskazać taką okoliczność w treści oferty. W przypadku gdy umocowanie do podpisania oferty przez osobę, która reprezentuje Wykonawcę (podpisała ofertę i inne dokumenty składane wraz z ofertą), nie wynika ze złożonych dokumentów, Wykonawca wraz z ofertą składa pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej notarialnie. 2. GRUPA KAPITAŁOWA Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu (BEZ WEZWANIA) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach