Przetargi.pl
Przebudowa drogi transportu rolnego na terenie Gminy Stare Pole, odcinek w Ząbrowie o długości 0,135 km, działka nr 138/2, od km 0+290 do km 0+425 km – Etap I.

Urząd Gminy Stare Pole ogłasza przetarg

 • Adres: 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 271 35 32 , fax. 55 271 35 32
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Stare Pole
  ul. Marynarki Wojennej 6
  82-220 Stare Pole, woj. pomorskie
  tel. 55 271 35 32, fax. 55 271 35 32
  REGON: 54262300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starepole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi transportu rolnego na terenie Gminy Stare Pole, odcinek w Ząbrowie o długości 0,135 km, działka nr 138/2, od km 0+290 do km 0+425 km – Etap I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa części drogi transportu rolnego na terenie Gminy Stare Pole, odcinek w Ząbrowie, działka nr 138/2, polegająca na utwardzeniu 0,135 km nawierzchni drogi poprzez ułożenie płyt żelbetowych wielkowymiarowych. Roboty budowlane obejmują między innymi: - usunięcie nadmiaru ziemi z obu poboczy (ścięcie i odwiezienie) poza pas drogowy; - wyprofilowanie dotychczasowej powierzchni i wypełnienie deformacji i zapadnięć kruszywem; -wzmocnienie kruszywem istniejącego podłoża na całości szerokości korony drogi; - wykonanie warstwy odsączająco-wyrównawczej z piasku; - wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych wielkowymiarowych 3,00 x 1,5m, grubość 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej. - po ułożeniu nawierzchni należy uzupełnić pobocza kruszywem łamanym do górnej krawędzi płyt i właściwe je zagęścić. Zamawiający podkreśla, że przedmiotem zadania jest przebudowa CZĘŚCI DROGI zawartej w dokumentacji projektowej – tzw. Etap I, a konkretnie 0,135 km (od zabudowań t.j. od km 0+290 do km 0+425 ). Pozostała część będzie modernizowana w późniejszym czasie. Szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach do niniejszej SIWZ: - Dokumentacja projektowa „ Przebudowa drogi transportu rolnego na terenie Gminy Stare Pole odcinek w Ząbrowie o długości 0,425 km, działka 138/2, od km 0+00 do km 0+425” - załącznik nr 10 do SIWZ, - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót „ Przebudowa drogi transportu rolnego na terenie Gminy Stare Pole odcinek w Ząbrowie o długości 0,425 km, działka 138/2, od km 0+00 do km 0+425” – załącznik nr 11 do SIWZ. - Przedmiar robót na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Stare Pole: odcinek w Ząbrowie o długości 0,135 km, działka nr 138/2, od km 0+290 do km 0+425 – załącznik nr 12 do SIWZ. Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie odpady powstające w trakcie prac, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca zorganizuje sobie zaplecze budowy i będzie ponosił koszty z tym związane. Obowiązkiem Wykonawcy jest również wypełnianie postanowień wynikających z uzgodnień z gestorami sieci oraz właścicielami nieruchomości, tj. m.in. zawiadamianie o terminach rozpoczęcia i zakończenia prac. Prowadzona korespondencja musi być kierowana do wiadomości do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przebudowy drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w obowiązujących przepisach prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota - każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2 000,00zł Forma - Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r poz. 310 ze zm.). Sposób wniesienia wadium w formie pieniężnej - wadium w formie pieniężnej należy wnieść w terminie do dnia 12.08.2019 r. do godz. 10:00 na rachunek bankowy Zamawiającego : BS Malbork O/Stare Pole 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017 z podaniem tytułu wpłaty : wadium na przetarg Nr 271.6.2019 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Sposób wniesienia wadium w pozostałych formach. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w oddzielnej kopercie opisanej WADIUM do zadania : Przebudowa drogi transportu rolnego na terenie Gminy Stare Pole, odcinek w Ząbrowie o długości 0,135 km, działka nr 138/2, od km 0+290 do km 0+425 km – Etap I. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Skutki nie wniesienia wadium - Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zwrot wadium - wadium zostanie zwrócone zgodnie z art. 46 uPzp *. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1/ Wypełniony formularz - załącznik nr 1 do SIWZ, 2/Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ, 3/ Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ, 4/ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, 5/Pełnomocnictwo wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6/ Dowód wniesienia wadium, /7 Oświadczenie Wykonawcy dot. wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 13 do SIWZ 8/ Ponadto, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ 9/ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.5 SIWZ składa dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9.3.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt 8.2.SIWZ, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów (zobowiązania o treści) z których będzie wynikać: -zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,-zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, oraz czy inne podmioty na zdolności których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa wyżej, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 10 dni od otrzymania wezwania: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ppkt od 9.2.3. do 9.2.5. SIWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wszystkie oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1 i pkt. 9.2 SIWZ składane są w oryginale, zaś pozostałe dokumenty, mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach