Przetargi.pl
Remont wieży głownej pałacu w Warcinie

Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 77-230 Kępice, Warcino
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 857 66 01 , fax. 59 857 66 01
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
  Warcino 1
  77-230 Kępice, woj. pomorskie
  tel. 59 857 66 01, fax. 59 857 66 01
  REGON: 77159840500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tlwarcino.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wieży głownej pałacu w Warcinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont wieży głównej pałacu w Warcinie zgodnie z projektem i przedmiarem robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określono w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach