Przetargi.pl
Poprawa stanu nawierzchni bitumicznej – jezdnie

Powiat Tczewski ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. Piaskowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 587 734 800
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Tczewski
  ul. Piaskowa 2
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. 587 734 800
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat.tczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa stanu nawierzchni bitumicznej – jezdnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w specjalności drogowej, polegających na poprawie stanu nawierzchni bitumicznej – jezdnie dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego. 2.2 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych asfaltobetonem wraz z konieczną regulacją urządzeń technicznych obcych wbudowanych w nawierzchnię ulic i dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego, polegające na: L. p. Opis Orientacyjne ilości 1. wykonanie remontu cząstkowego w przeliczeniu na 1 m3 masy asfaltowo-betonowej KR-3 z wytwórni 27 m3 2. regulacja pionowa (z naprawą) studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych i telefonicznych w pasie drogowym – 1 szt 2 szt. 3. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - w przeliczeniu na 1 m3 12 m3 Roboty związane z realizacją pozycji określonych w tabeli obejmują wszystkie koszty robocizny, materiałów i sprzętu oraz utylizację materiałów z rozbiórki wraz z kosztami pośrednimi (ogólnymi), kosztami zaopatrzenia, zyskiem. 2.3 Zakres planowanych robót obejmuje: - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych asfaltobetonem ułożonym zgodnie ze sztuką budowlaną, - wykonanie koniecznej wymiany podbudowy (w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru), - wykonanie koniecznych regulacji urządzeń technicznych obcych znajdujących się w pasie drogowym. 2.4 Ponadto do obowiązków Wykonawcy, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, należy: - wykonanie wszystkich robót towarzyszących wynikających z technologii robót, - zabezpieczenie placu budowy w sposób trwały i wyraźny przed osobami trzecimi także w czasie przerw technologicznych, ustalenie stałego nadzoru osobowego w miejscach zagrożenia wypadkiem osób przypadkowych, - zabezpieczenie i oznakowanie własnym kosztem i staraniem placu budowy, - doprowadzanie na bieżąco terenów udostępnionych na czas prowadzenia robót budowlanych przez użytkowników tych terenów do stanu, w jakim je przejmował, - wykonywanie niezbędnych badań w celu udokumentowania odpowiedniej jakości i parametrów wykonanych prac. 2.5 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, do których dojdzie na placu budowy od dnia rozpoczęcia robót do czasu ich protokolarnego odbioru. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót. 2.6 Warunki zlecania i odbioru robót - Roboty będą zlecane na bieżąco w zależności od potrzeb Zamawiającego. Do kalkulacji cenowej przyjęto ilości szacunkowe, adekwatne do budżetu Zamawiającego na 2019 r. Zlecenia na wykonanie poszczególnych robót będą wystawiane w formie pisemnej z określoną wartością robót. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie wartości robót ustalonej w zleceniu. - Przed przystąpieniem do pierwszego zlecenia Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia zatwierdzonego przez Starostę wzorcowego projektu oznakowania robót, który będzie stosowany przez cały okres trwania umowy. Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za oznakowanie robót w czasie ich prowadzenia zgodnie z zatwierdzonym projektem. - Roboty Wykonawca musi rozpocząć w oparciu o pisemne zlecenie od Zamawiającego najpóźniej w ciągu 2 dni od daty jego otrzymania. Wykonawca w miarę możliwości przystąpi do robót w dniu otrzymania zlecenia. Prace będą prowadzone nieprzerwanie do czasu wykonania całego zakresu robót (ewentualne przerwy mogą wynikać jedynie z działań przyrody np. ulewne opady deszczu). - Czas trwania prac zależeć będzie od stopnia trudności i zakresu robót. Zakres i czas robót ustali każdorazowo Zamawiający z Wykonawcą. - Odbiory robót będą się odbywały zgodnie z zapisami § 8 Istotnych postanowień umowy. 2.7 Warunki prowadzenia robót - Wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót i realizacji budowy podaje Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 5 do SIWZ). - Wykonawca jest zobowiązany do właściwego i zgodnego z projektem organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót zabezpieczenia terenu budowy. - Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia wyciętych ubytków (gotowych do zalania) do Zamawiającego w celu umożliwienia wykonania dokładnego obmiaru ilości wbudowanego materiału. - Wykonawca musi dysponować dwoma pełnymi ekipami mogącymi niezależnie, w tym samym czasie, prowadzić roboty w dwóch miejscach. - Wykonawca musi posiadać lub dysponować miejscem z pozwoleniem na utylizację materiałów rozbiórkowych dla materiałów bitumicznych, gruzu z betonu cementowego, mas ziemnych. - Bezpośrednio po wyremontowanym miejscu może odbywać się ruch pojazdów. - Nie dopuszcza się układania mieszanki asfaltowo-betonowej na mokrym podłożu. 2.8 Rozliczanie wykonanych i odebranych robót - Zaoferowane stawki na poszczególne rodzaje robót będą stałe i niezmienne bez względu na porę roku, godzinę oraz miejsce wykonywania robót. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku prowadzenia robót w miejscach znacznie obciążonych ruchem, istnieje możliwość wystąpienia konieczności prowadzenia robót w godzinach popołudniowych lub nocnych (obowiązują stawki ofertowe). - Rozliczanie następować będzie fakturami częściowymi wystawianymi za wykonanie danego zlecenia na podstawie protokołów odbioru wykonanych robót oraz obmiarów powykonawczych potwierdzających wykonanie danego zakresu robót. 2.9 INFORMACJA O UBEZPIECZENIU O.C.: 2.9.1 Wybrany Wykonawca, przez cały okres trwania umowy, zobowiązany będzie do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). 2.9.2 W związku z powyższym Wykonawca, zgodnie z pkt 14.4.1 SIWZ, przed podpisaniem umowy, dostarczy Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej na wymaganą kwotę. 2.10 INFORMACJA O GWARANCJACH: 2.10.1 Wykonawca musi w swojej ofercie zadeklarować długości okresów gwarancji jakości i rękojmi za wady – w miesiącach, licząc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru robót, przy czym oba ww. okresy nie mogą być krótsze niż 12 m-cy. Zamawiający podkreśla, iż długości zdefiniowanych okresów gwarancji nie należy rozumieć jako sumy m-cy dla dwóch różnych okresów gwarancyjnych, a ponadto długość ta winna być identyczna dla obu rodzajów okresu. To oznacza, że Wykonawca w ofercie winien zaoferować okres gwarancji, który wyniesie – minimum – 12 m-cy na gwarancję jakości i 12 m-cy na rękojmię za wady. 2.10.2 Długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty Wykonawcy (szczegóły dotyczące wagi poszczególnych kryteriów oceny ofert zawiera Rozdział 13 SIWZ). UWAGI: 1) Nie wskazanie wymaganego okresu w ogóle, będzie przez Zamawiającego przyjmowane tak, jakby Wykonawca zaoferował minimalny to jest 12 m-czny okres gwarancji. 2) Zadeklarowanie okresu krótszego niż 12 m-cy będzie skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, to jest z uwagi na jej niezgodność z treścią SIWZ. 3) W celu uniknięcia stosowania przez Wykonawców nieuzasadnionego podwyższania wartości ceny jako głównego kryterium wyboru oferty, z równoczesnym nadmiernym (lub wręcz abstrakcyjnym) wydłużaniem zadeklarowanej długości okresu gwarancji, Zamawiający określa maksymalną długość okresu gwarancji jako 18 m-cy. Każde zadeklarowanie okresu gwarancji ponad 18 m-cy, będzie przez Zamawiającego przyjmowane do obliczeń punktów tak, jakby Wykonawca zadeklarował 18 m-cy. 2.11 INFORMACJA O PODWYKONAWCACH: 2.11.1 Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. 2.11.2 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie (Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem nazwy oraz danych kontaktowych podwykonawców (osób do kontaktu z nimi), zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy – o ile są już znane. W przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, w tym w szczególności do przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację usług. 2.11.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2.11.4 Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zastosowanie mają przepisy art. 36ba ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 2.11.5 Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 2.11.6 Zamawiający w projekcie umowy (Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SIWZ) określił wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełnienie których spowoduje zgłoszenie odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 2.11.7 Zamawiający w projekcie umowy (Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SIWZ) określił wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, podlegające obowiązkowi informowania Zamawiającego. 2.12 Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług, czyli tzw. pracowników fizycznych. Jeżeli podczas realizacji zadania usługę będzie wykonywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę co zostanie ustalone przez Zamawiającego osoba taka będzie musiała zakończyć wykonywanie usługi, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000 PLN za każdy taki przypadek. Fakt ujawnienia takiej osoby musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 2.13 Kody zamówienia wg CPV: 45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg 2.14 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych oraz nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (część A w Załączniku Nr 2 do SIWZ) – w oryginale. Wyjaśnienie dla Wykonawców: 1. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych, na swojej stronie internetowej zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. 2. Wykonawca w ciągu 3 dni od zamieszczenia przedmiotowych informacji zobowiązany będzie do przekazania oświadczenia – Załącznika Nr 2 do SIWZ. 3. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której zostanie złożona jedna oferta przetargowa – wówczas Wykonawca, który ją złożył zwolniony będzie z obowiązku przekazania oświadczenia w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej. UWAGI: 1) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 3) W przypadku, gdy Wykonawca na dzień składania ofert nie jest powiązany z żadnym podmiotem, a zatem nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, Wykonawca – w celu usprawnienia procedury przetargowej – może wraz z ofertą złożyć oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (część B w Załączniku Nr 2 do SIWZ) – w oryginale. 5.4 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 lub 3 Ustawy, będzie polegać na zasobach podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 5.4.1 w celu oceny, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, winien przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów bądź inny dokument (przedstawione w oryginale), zawierające informacje w zakresie określonym w §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór treści zobowiązania stanowi Załącznik Nr 1C do SIWZ. 5.4.2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ. 5.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.3.2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Niniejszy dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.6 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy 5.5 SIWZ stosuje się.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach