Przetargi.pl
Rozbudowa kompleksu budynków szkolnych Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

Gmina Dziemiany ogłasza przetarg

 • Adres: 83-425 Dziemiany, ul. 8 Marca
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 880 022 , fax. 586 880 128
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dziemiany
  ul. 8 Marca 3
  83-425 Dziemiany, woj. pomorskie
  tel. 586 880 022, fax. 586 880 128
  REGON: 19167513200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dziemiany.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa kompleksu budynków szkolnych Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa części kompleksu budynków szkolnych Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Inwestycję planuje się na dz. nr 43/2 i 42/11, Dziemiany, ul. Wyzwolenia 20. Budynek rozbudowany będzie dwukondygnacyjnym gmachem, połączonym z istniejącymi częściami szkoły. Na parterze części rozbudowywanej projektuje się 4 sale dydaktyczne z zapleczami, świetlicę, szatnię, portiernię oraz sanitariaty. Na piętrze budynku zaprojektowano 5 sal lekcyjnych wraz z zapleczami oraz węzeł sanitarny. Planowany do wykonania budynek charakteryzuje się następującymi parametrami: Powierzchnia netto: 1 512,73 m2 Powierzchnia zabudowy: 831,08 m2 Kubatura: 8 518,82 m3 Wysokość budynku: 12,8 m Budynek, jego układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowlanych zaprojektowane są w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia. Planowana budowa wykonana będzie w technologii tradycyjnej murowanej, dach skośny o konstrukcji stalowej oraz o konstrukcji drewnianej nad nadwieszeniem. Podczas budowy zostaną użyte materiały z atestem z dopuszczeniem dla budownictwa. Każdy wyrób budowlany znajdujący się na rynku powinien mieć certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną albo deklarację zgodności producenta z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. Wyrób powinien być oznaczony znakiem budowlanym CE lub B. Technologia budowania tradycyjna przy użyciu podstawowych urządzeń i maszyn. Wykopy ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego powszechnie stosowanego. Murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych przy użyciu pustaków wapienno - piaskowych i gazobetonowych gr. 12 i 24 cm. Teren, na którym będą prowadzone prace zostanie ograniczony tylko do miejsca budowy i prowadzonych wykopów. W żaden sposób tereny przyległe nie zostaną eksploatowane bardziej niż dotychczas podczas budowy i po ich zakończeniu. Organizację placu budowy i frontu robót należy prowadzić w sposób umożliwiający niezakłócone funkcjonowanie wszystkich, nieobjętych przebudową i rozbudową budynków szkolnych. Oddziaływanie na środowisko będzie tylko w trakcie realizacji inwestycji. Powstający w czasie realizacji hałas należy ograniczyć w okresie prowadzenia zajęć lekcyjnych. W projektowanym budynku planuje się wentylację mechaniczną. Powstanie obiektu nie spowoduje znaczącej zmiany dla środowiska naturalnego. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna obejmująca: Dokumentację geotechniczną Projekty budowlane - wykonawcze (wielobranżowe) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - wielobranżowe Przedmiary robót - wielobranżowe III. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.).: - Nadzór nad osobami realizującymi roboty budowlane oraz podwykonawcami; Współpraca z kierownikiem budowy podczas realizacji umowy; Kontrola dostaw i stanu materiałów budowlanych; Nadzór nad prawidłowością i jakością wykonania robót budowlanych; Wykonywanie wszystkich robót budowlanych na terenie budowy. 1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników realizujących roboty budowlane, o których mowa w pkt III., a następnie aktualizować taki wykaz co 1 miesiąc od dnia przekazania terenu budowy do dnia zakończenia robót. 2. Zamawiający wymaga, aby wykaz osób był aktualizowany również za każdym razem gdy nastąpi zmiana osób wykonujących czynności o których mowa w pkt III. 3. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 7.18. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 7 dni Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na każde wezwanie Zamawiającego, w szczególności: a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, określenie osób wykonujących czynności wskazane w pkt 7.18., datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób. Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę; d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń; e) ewentualnych innych dokumentów; Wyżej wymienione dokumenty powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 4. W przypadku niezłożenia wymaganych przez Zamawiającego dokumentów we wskazanym terminie, ich niekompletności lub dokumentów niewykazujących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 5-dniowy termin na usunięcie uchybień. W razie ich nieusunięcia Strony uznają, iż Wykonawca nie dopełnił wymogów związanych z wykazaniem spełniania obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, co uprawnia Zamawiającego do nałożenia kar umownych. Niedopełnienie wymogów związanych z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę obciąża Wykonawcę w zakresie możliwości nałożenia na niego kar umownych. 5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy lub niedopełnienia wymogów związanych z wykazaniem spełniania tego obowiązku – w wysokości 2000 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika, b) w przypadku nieprzedłożenia wykazu pracowników realizujących roboty budowlane, o których mowa w pkt 7.18, braku aktualizacji wykazu pracowników zgodnie z umową – w wysokości 2000 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia. IV. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach wskazano znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę należy przyjąć, iż to są wskazania przykładowe. Zamawiający dopuszcza proponowanie innych materiałów i urządzeń, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ i załącznikami oraz są one zgodne z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewnią uzyskanie parametrów technologicznych i jakościowych oraz standardu wykonania nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej, a także nie będą powodować: istotnych zmian konstrukcyjnych, przyjętej technologii, pogorszenia jakości oraz zmian w wydanych postanowieniach, decyzjach, uzgodnieniach i pozwoleniach. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne” oraz dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. V. Przedmiot zamówienia należy realizować w sposób uwzględniający wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla poszczególnych części zamówienia w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach