Przetargi.pl
Naprawa ramp wyładowczych budynku nr 29 w Pruszczu Gdańskim administrowanym przez 22. BLT Malbork.

22 Baza Lotnictwa Taktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 536 713, 261 536 216, , fax. 261 536 275, 261 536 713
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 22 Baza Lotnictwa Taktycznego
  ul. 17 Marca 20
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 261 536 713, 261 536 216,, fax. 261 536 275, 261 536 713
  REGON: 19247126500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.22blot.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa ramp wyładowczych budynku nr 29 w Pruszczu Gdańskim administrowanym przez 22. BLT Malbork.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy naprawie ramp wyładowczych przy budynku 29 w Pruszczu Gdańskim. Opis planowanych robót : - Naprawa powierzchni 2 ramp wyładowczych i schodów betonowych do nich; - Montaż stalowej pochylni; - Montaż balustrad i poręczy; - Wymiana nawierzchni chodnika pod pochylnią.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony Formularz ofertowy (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ). b) Wypełniony Kosztorys ofertowy zawierający ceny jednostkowe zgodnie z Rozdziałem 12 niniejszej SIWZ sporządzony na podstawie przedmiaru robót – Załącznik nr 6 do SIWZ ; c) Informację o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy – zgodnie ze wzorem Załącznika nr 4 do SIWZ. d) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych (w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach