Przetargi.pl
"Przebudowa drogi gminnej nr F007414 Bożnów-Tomaszowo"

Urząd Gminy w Żaganiu ogłasza przetarg

 • Adres: 68-100 Żagań, Armii Krajowej
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 777 021 , fax. 683 772 336
 • Data zamieszczenia: 2021-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Żaganiu
  Armii Krajowej 9
  68-100 Żagań, woj. lubuskie
  tel. 683 777 021, fax. 683 772 336
  REGON: 000542184

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Przebudowa drogi gminnej nr F007414 Bożnów-Tomaszowo"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zadania obejmuje: przebudowę drogi gminnej F007414 o długości 1 905,90m rozpoczynający się od odcinka drogi powiatowej 1066f (Bożnów) poprzez ulice Osiedlową do ul. Brzozowej w Tomaszowie, jako drogi lokalnej komunikującej miejscowość Bożnów – Tomaszowo - Chrobrów. Na całym odcinku należy wykonać rozbiórkę istniejącej nawierzchni wraz z korytowaniem. Na całej jezdni, zjazdach oraz ciągu pieszo-jezdnego zaprojektowano ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego , natomiast chodniki zaprojektowano z kostki betonowej. Na całej długości drogi zaprojektowano budowę sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4Kv przez posadowienie słupów oświetleniowych dla drogi gminnej , drogi rowerowej, chodnika dla pieszych, słupów oświetlenia dla przejść dla pieszych , rozdzielnicy oświetleniowej w pasie drogowym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach