Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 1524038 Brody - Ruśnia (ul. Nad Torami) od km 0+000 do km 0+700, dł. 700 mb - II etap

Gmina Brody ogłasza przetarg

 • Adres: 27-230 Brody, ul. St. Staszica 3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2711205 , fax. 041 2711231
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brody
  ul. St. Staszica 3 3
  27-230 Brody, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2711205, fax. 041 2711231
  REGON: 29101000400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 1524038 Brody - Ruśnia (ul. Nad Torami) od km 0+000 do km 0+700, dł. 700 mb - II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej w Brodach nr 1524038 (ul. Nad Torami) od km 0+000 do km 0+700 Przebudowywana droga posiada nawierzchnię tłuczniową, posiadającą nieregularne spadki poprzeczne oraz zmienną szerokość nieutwardzonyh poboczy. Nawierzchnia drogi została zniszczone przez ostatnią powódź. Zakres prac do wykonania: - ścieki betonowe trójkątne na ławie betonowej 100,00 m - ścieki betonowe skarpowe 26,00 m - krawężniki betonowe 70,00 m - umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 210,00 m2 - profilowanie i zagęszczenie podłoża 3 140,80 m2 - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym gr. 10 cm 314,08 m3 - nawierzchnia asfaltowa gr. 4 cm warstwa wiążąca 3 071,00 m2 - nawierzchnia asfaltowa gr.3 cm warstwa ścieralna 3 071,00 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brody.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach