Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Oddziału ZUS w Kielcach.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-510 Kielce, ul. Piotrkowska 27
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3677100 , fax. 041 3677391
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach
  ul. Piotrkowska 27 27
  25-510 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3677100, fax. 041 3677391
  REGON: 00001775600467
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl/zampub
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Oddziału ZUS w Kielcach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby Oddziału ZUS w Kielcach Wielkość zamówienia: Postępowanie o wartości poniżej 130.000 Euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301995005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej decyduje data uznania rachunku bankowego zamawiającego).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ww.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną