Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 0215T Kozłów-Wiśnicz-Lasochów -dr. pow. nr 0152T, odc. Lasochów przez wieś od km 4+450 do km 5+330, dł. 880 mb, szerokości 5,0 mb oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 0219T Karsznice-Rembieszyce-dr. woj. nr 728, odc. Rembieszyce - dr. woj. nr 728 od km 1+870 do km 3+000, dł. 1 130 mb, szerokości 5,0 mb

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 28-300 Jędrzejów, ul. Stefana Okrzei 83
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3861426 , fax. 041 3861171
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Stefana Okrzei 83 83
  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3861426, fax. 041 3861171
  REGON: 29994337900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedrzejow.finn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 0215T Kozłów-Wiśnicz-Lasochów -dr. pow. nr 0152T, odc. Lasochów przez wieś od km 4+450 do km 5+330, dł. 880 mb, szerokości 5,0 mb oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 0219T Karsznice-Rembieszyce-dr. woj. nr 728, odc. Rembieszyce - dr. woj. nr 728 od km 1+870 do km 3+000, dł. 1 130 mb, szerokości 5,0 mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 0215T Kozłów-Wiśnicz-Lasochów -dr. pow. nr 0152T,odc. Lasochów przez wieś od km 4+450 do km 5+330, dł. 880 mb, szerokości 5,0 mb 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -Plantowanie poboczy obustronnie wykonywanie mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm -Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni 2.NAWIERZCHNIA -Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej -Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie -Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm(warstwa wiążąca) -Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 3.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym -Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym -Kopanie rowów odwadniających z odwozem urobku -Przepusty rurowe pod drogami bocznymi -Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe -Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe -Oczyszczanie przepustów Przebudowa drogi powiatowej nr 0219T Karsznice-Rembieszyce -dr. woj. nr 728, odc. Rembieszyce - dr. woj. nr 728 od km 1+870 do km 3+000, dł. 1130 mb, szerokości 5,0 mb 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -Plantowanie poboczy obustronnie wykonywanie mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 2.NAWIERZCHNIA -Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej -Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie -Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 3.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym -Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym -Kopanie rowów odwadniających z odwozem urobku -Przepusty rurowe pod drogami bocznymi -Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest od Wykonawców wniesienie wadium następujących wysokościach: dla Zadania nr 3: Przebudowa drogi powiatowej nr 0215T Kozłów-Wiśnicz-Lasochów -dr. pow. nr 0152T, odc. Lasochów przez wieś od km 4+450 do km 5+330, dł. 880 mb, szerokości 5,0 mb wadium w wysokości: 5 000,00 PLN, słowne: pięć tysięcy i 00/100 złotych dla Zadana 4: Przebudowa drogi powiatowej nr 0219T Karsznice-Rembieszyce-dr. woj. nr 728, odc. Rembieszyce - dr. woj. nr 728 od km 1+870 do km 3+000, dł. 1 130 mb, szerokości 5,0 mb wadium w wysokości: 5 000,00 PLN, słownie: pięć tysięcy i 00/100 złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedrzejow.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach