Przetargi.pl
PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ PRASOWYCH W PRASIE REGIONALNEJ I REKLAM INTERNETOWYCH W SERWISACH/PORTALACH INFORMACYJNYCH PRASY REGIONALNEJ

Kielecki Park Technologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 278 72 00 , fax. 41 278 72 01
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kielecki Park Technologiczny
  ul. Olszewskiego 6 6
  25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 278 72 00, fax. 41 278 72 01
  REGON: 26022184000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.technopark.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna JST

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ PRASOWYCH W PRASIE REGIONALNEJ I REKLAM INTERNETOWYCH W SERWISACH/PORTALACH INFORMACYJNYCH PRASY REGIONALNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest publikacja ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej (co najmniej województwo świętokrzyskie, wydanie kieleckie) i reklam internetowych w serwisach/portalach informacyjnych prasy regionalnej. Zakres i wielkość realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca zrealizować będzie w dwóch zadaniach: Zadanie 1: Publikacja ogłoszeń prasowych w płatnym dzienniku o zasięgu regionalnym (co najmniej województwo świętokrzyskie, wydanie kieleckie). Zadanie 2: Zamieszczenie internetowych artykułów sponsorowanych w serwisie/portalu informacyjnym prasy regionalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiący jednocześnie Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy. Zadania realizowane będą przez Wykonawcę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15.06.2015r. Szczegółowy Harmonogram Realizacji Zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy. W/w przedmiot zamówienia zamawiany jest w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu: Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793410006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.technopark.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach