Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Nr 110556R Gać - Zagumienna

GMINA GAĆ ogłasza przetarg

 • Adres: 37-207 Gać, 275
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (16) 641-14-29
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA GAĆ
  275
  37-207 Gać, woj. podkarpackie
  tel. (16) 641-14-29
  REGON: 650900648
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gac.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 110556R Gać - Zagumienna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. Zamówienie obejmuje wszystkie roboty umożliwiające i mające na celu realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 110556R Gać - Zagumienna”. Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącej drogi publicznej położonej w obrębie Gać, gmina Gać, powiat przeworski, województwo podkarpackie. Droga zlokalizowana jest w północnej części miejscowości Gać w terenie zabudowanym. Wzdłuż terenu inwestycji na znacznej części występuje zabudowa mieszkalna i zagrodowa, teren uzbrojony jest w sieci napowietrzne i podziemne. Roboty budowlane należy przeprowadzić w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Droga musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518). Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowane niezbędnej, kompletnej i uzgodnionej z zamawiającym dokumentacji technicznej tj. projektowo-kosztorysowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania w imieniu zamawiającego zgód, zezwoleń, dokumentów, uzgodnień, decyzji administracyjnych w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej na rozbudowę drogi oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkich innych czynności koniecznych do należytego wykonania przedmiotu umowy.Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:1. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID),2. wykonanie robót budowlanych,3. zapewnienie obsługi geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,4. wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami nieistotnymi przez projektanta,5. wykonanie kosztorysu powykonawczego,6. uzyskanie prawomocnej decyzji na użytkowanie (jeśli jest wymagana).Kompletna dokumentacja projektowa musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego oraz po uzyskaniu akceptacji musi zostać przedłożona wraz z wnioskiem do odpowiedniej instytucji celem uzyskania decyzji o ZRID – w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.). Dokumentacja musi zostać opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).Do wykonywania robót budowlanych wykonawca może przystąpić po zaakceptowaniu przez zamawiającego dokumentacji projektowej oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o ZRID. Wszelkie koszty z wykonaniem opracowań i uzyskaniem decyzji, uzgodnień, opinii oraz koszt wykonania poszczególnych czynności muszą być wliczone w ogólna wartość zamówienia i nie podlegają odrębnej zapłacie.Materiały dostarczone i użyte przez wykonawcę muszą być fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).Wykonawca jest zobowiązany zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych dla poszczególnych obiektów, systemów i elementów. Każda zmiana przyjętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym rozwiązań technologicznych powinna zostać zaakceptowana przez zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestycyjnego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie robót towarzyszących i tymczasowych. Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia, a w przypadku ich wystąpienia będzie zobowiązany do niezwłocznej naprawy. W trakcie prowadzenia robót wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego ruchu kołowego i pieszego. Należy również w okresie prowadzenia robót zapewnić dojazd do posesji użytkownikom oraz służbom komunikacyjnym i ratowniczym. Przyjęte przez wykonawcę metody wykonania robót muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych parametrów określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.Wykonawca wykona, przygotuje oraz złoży u zamawiającego w formie trwale spiętej, wszelkie dokumenty związane z wykonanym przedmiotem zamówienia, a zwłaszcza:1. dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości);2. protokoły z badań i sprawdzeń;3. inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania;4. dokumentację konieczną do dokonania odbiorów i uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień (jeśli jest wymagana).Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem postępowania i umowy zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, bezpieczeństwa budowy oraz przyszłej eksploatacji, przy zachowaniu wszelkiej jakości zastosowanych materiałów i rozwiązań oraz w sposób zapewniający przyszłe bezawaryjne i ekonomiczne użytkowanie obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na następujące etapy:a. Etap I realizacji – obejmujący: prace przedprojektowe, opracowanie projektu budowlanego i niezbędnej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID i dokonaniem potrzebnych zgłoszeń,b. Etap II realizacji – wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich czynności niezbędnych do zakończenia realizacji inwestycji. Warunki oraz specyfikacja techniczna poszczególnych elementów Etapu II szczegółowo została opisana w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zm.).3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.4. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez:Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w GaciNr 41 9177 1018 2003 2000 0619 0004W tytule przelewu należy wpisać – „wadium droga Gać - Zagumienna”.6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.7. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu zamawiający zaleca załączyć do oferty.8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.9. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w ustawie Pzp;b) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz nr przedmiotowego postępowania;f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Gać, Gać 275; 37-207 Gać, NIP: 794-16-85-583, REGON: 650900648;g) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swa treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).10. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp.11. Wykonawca zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 97 ust. 10 ustawy Pzp oraz art. 78 z indeksem 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 poz. 1360 z późn. zm.) w przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał dokumentu w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.12. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.13. Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie (brak opisu warunku);1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie (brak opisu warunku);1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie (brak opisu warunku);1.4. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa wymagania w zakresie spełniania tego warunku.Zamawiający określa, że wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:a. w okresie nie wcześniej niż ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tzn. budowę/przebudowę/rozbudowę/remont drogi publicznej o wartości tego zamówienia nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto. Wykonawca musi wykazać, że wyżej wymienione roboty zostały wykonane należycie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415),b. na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą następujące, minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w nieograniczonym zakresie,• doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej, której przedmiotem była przebudowa, budowa, rozbudowa lub remont drogi publicznej o zakresie zbliżonym do składanej oferty.Wymieniony powyżej skład zespołu należy traktować jako minimalne wymaganie zamawiającego, obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i stan ten będzie wynikał z dołączonych dokumentów w przypadku wezwania do ich przedstawienia.Przez wyżej wskazane uprawnienie budowlane zamawiający rozumie uprawnienia budowlane wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia. Zamawiający, określając wymogi odnoszące się do posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z późn. zm.); które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie objętym zamówieniem; Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach