Przetargi.pl
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rakszawa

GMINA RAKSZAWA ogłasza przetarg

 • Adres: 37-111 Rakszawa, 506
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA RAKSZAWA
  506
  37-111 Rakszawa, woj. podkarpackie
  REGON: 690581821
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rakszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rakszawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienie jest regulacja gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przepompowni ścieków, sieci wodno kanalizacyjnych, wymiany hydrantów oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w formule zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w specyfikacji warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Żołyni nr: 35 9175 0000 2001 0001 6476 0020Odbiorca: Gmina Rakszawa, 37-111 Rakszawa 506Tytułem: Wadium, znak sprawy, dane Oferenta.4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi zostać przekazane w oryginale w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy e- Zamówienia.5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy. Za wadium wniesione w terminie uważa się:1) dla wadium wnoszonego w pieniądzu – datę i godzinę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,2) dla wadium wnoszonego w formach innych niż pieniądz - datę przesłania dokumentu za pośrednictwem platformy e- Zamówienia.6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia -gwarancja lub poręczenie ma obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, wskazane w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.7. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz:1) ma zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SWZ dotyczące wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego;2) ma wskazywać informacje pozwalające na identyfikację postępowania, którego dotyczy (np. nazwę i numer postępowania);3) nie może zawierać dodatkowych warunków merytorycznych, od spełnienia których zależne jest spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia.8. Przedłużenia ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz należy dokonywać w formie określonej w ust. 4 oraz w sposób wskazany w ust. 5 pkt 2.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł,b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże do realizacji zamówienia publicznego: co najmniej 1 osobę - kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.2. Udostępnienie zasobów:a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziałuw postępowaniu, o których mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału (jeżeli sąwymagane) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnegozamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lubzawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotówudostępniających zasoby, niezależnie och charakteru prawnego łączących goz nimi stosunków prawnych na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp;b) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmiotyudostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacjafinansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcęspełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodząwobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidzianewzględem wykonawcy;3. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach